ЕТНИЧКА ГЕНТРИФИКАЦИЈА ТИВКАТА БОРБА ЗА ЕДЕН МАКЕДОНСКИ ГРАД

Роберт Риѕевски

Abstract


По распадот на Југославија може да се забележи значителен пораст на важноста на етничкиот идентитет кај сите балкански држави. Како резултат на тоа, забележлива е една иредентистичка тенденција во овој регион. Борбите за созда- вање на моноетнички држави се претворија во граѓански војни на Балканскиот Полуостров во раните 1990-ти години. Македонија, и покрај тоа што е поранешна република на Југославија, беше релавитно стабилна. Сепак тоа не значи дека етничноста не игра голема улога во независна Македонија. Етничноста го остава својот белег на политиката, општеството и на македонските градови. Во последните години градските власти во Тетово, град во северозападниот дел на Македонија, се обидуваат да наметнат еден нов идентитет. Оваа локална политика е соодветна на пошироката национална борба за национален идентитет и за поседувањето на јавните градски простори. Истовремено, сведоци сме на процесот на еманципација на албанската заедница што влијае на општествените односи. Како резултат на про- мената, етничките Македонци се потиснати надвор од Тетово, вториот по големина град во државата. Во овој текст сакам да покажам дека ова што се случува може да се нарече етничка гентрификација. Ќе се обидам да го развијам концептот на гентрификација (Glass 1964) и накратко да ја образложам легитимноста на проширувањето на овие востановени концепти.

Keywords


етничка гентрификација; гетоизација; етнизација, Македонци, Албанци

Full Text:

PDF

References


Azaryahu M. 1996. The power of commemorative street names, Environment and

planning, во: Society and Space, 14, 311–330.

Barth F. 1969. Introduction. во: Barth, Frederic Ethnic Groups and Boundaries: The

Social Organization of Cultural Difference. London: Allen and Unwin.

Bielenin-Lenczowska K. 2014. From pechalbari to iselenici – migration history of

Macedonians, Association of European Migration Institutions, достапно на:

http://aemi.eu/wp-content/uploads/2014/02/macedonian-history-of-migration-1.

pdf (последен пат посетено на 18. 8. 2014).

Bieber F. 2004. Institutionalizing Ethnicity in the Western Balkans. Managing

Change in Deeply Divided Societies, ECMI Working Paper No. 19.

Bourdieu P. 1991. Language and Symbolic Power, Harvard University Press.

Brown K. 2003. The Past in Question. Modern Macedonia and the Uncertainties of

Nation, New Jersey, Princeton University Press.

Danforth M. L. 1995. The Macedonian conflict. Ethnic nationalism in a transnational

world, New Jersey Princeton University Press.

Dahinden J. 2010. The dynamics of migrants’ transnational formations: between mobility

and locality, во: Bauböck, Rainer und Thomas Faist (ур.), Transnationalism and

Diaspora. Concept, Theories and Methods. Amsterdam: Amsterdam University

Press, 51–72.

Dahinden J. 2005. Contesting transnationalism? Lessons from the study of Albanian

migration networks from former Yugoslavia, во: Global Networks 5: 2, 191–208.

Dimova R. 2007. From Past Necessity to Contemporary Friction: migration, class and

ethnicity in Macedonia, MPI Working Paper No. 94.

Dutton, P. 2005. Outside the metropole: gentrification in provincial cities or provincial

gentrification?, во: R. Atkinson and G. Bridge (ур.), Gentrification in a Global

Context, London: Routledgе, 209–224

Eberhardt P. 2005. Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX

wieku, Lublin.

Felczak W., Wasilewski T. 1985. Historia Jugosławii, Wrocław, Warszawa, Kraków,

Gdańsk, Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gеber N. 1997. The muslim population in FYROM (Macedonia): Public perception,

во: Pulton H. and Taji-Karouki S. (ур.), Muslim Identity and the Balkan State,

London: Hurst & Company, 103–115.

Glass R. 1964. Introduction: aspects of change, во: London: Aspects of Change, Center

for Urban Studies, London: MacKibbon and Kee, xiii–xlii.

Hiebert D., Schuurman N., Smith H. 2007. Multiculturalism “on the ground”: The Social

Geography of Immigrant and Visible Minority Populations in Montreal, Toronto,

and Vancouver, Working Paper Series, No. 07.

Jałowiecki B., Szczepański M. 2010. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej,

Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

Joppke C. 2007. Beyond National Models: Civic Integration Policies for Immigrants in

Western Europe, West European Politics, Vol. 30:1, 1–22.

Koppa M. E. 2001. Ethnic Albanians in the former Yugoslav Republic of Macedonia:

Between nationality and citizenship, во: Nationalism and Ethnic Politics 7:4, 37–65.

Lubaś M. 2011. Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej

wsi, Nomos, Kraków.

Mijalkovic M., Urbanek K. 2011. Skopje. The world’s basterd. Architecture of the divided

city, Wieser.

Neofotistos V. 2009. Bulgarian passports, Macedonian Identity, The Invention of EU

Citizenship in the Republic of Macedonia, во: Anthropology Today, vol. 25, N4,

–22.

Poulton H. 2000. The muslim experience in the balkan state 1919 – 1991, Nationalitties

papers, 28: 1, 45–66.

Risteski Lj., Kodra Hysa A. 2014. Strategies for Creating the Macedonian State and

Nation and Rival Projects Between 1991 and 2012, во: Kolstø P. (ур.), Strategies

of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe, Ashgate Pub Co, 165–201.

Risteski, Lj. 2012. Monuments and urban natinalism, The Skopje 2014 project. The paper

presented on ASN convention in University of Columbia 21 April 2012.

Smith D. P. 2005. ‚Studentification’: the gentrification factory? во: Atkinson, R. and

Bridge, G. (ур.), Gentrification in a global context: the new urban colonialism,

Housing and Society Series. Routledge, UK, 72–89.

Smith N. 2010. The Revolutionary Imperative, Antipode 41, 50–65.

Smith N. 1996. The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City, New

York: Routledge.

Szalai E. 2005. An Analysis of Its Past and Future, Central European University Press.

Weber M. 1995. Wirtschaft und Gesellschaft, во: Sukale M. (ур.), Schriften zur Soziologie,

Stuttgart: Reclam, first published 1914, 79–311.

Wicker H.-R. 1997. Introduction: Theorizing ethnicity and nationalism, во: Wicker, H.-

R. (ур.) Rethinking nationalism and ethnicity: the struggle for meaning and order

in Europe, Oxford: Berg, 1–42.

Van Weesep J. 1994. Gentrification as a research frontier, Progress in Human Geography

, 74–83.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.