ИНТЕГРАЦИЈА И/ИЛИ РЕИНТЕГРАЦИЈА НА ВНАТРЕШНО РАСЕЛЕНИ ЛИЦА ОД ВОЕНИОТ КОНФЛИКТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 2001 ГОДИНА

Мартин Наковски

Abstract


По конфликтот од 2001 година во Р Македонија, од некогашните 76 000 внатрешно раселени лица (ВРЛ) останаа само околу 600, кои денес се сместени во колективни центри, но и во приватни станови. Исто така важно прашање, а можеби и клучно е дали оние што се вратиле се сè уште во своите домови. Под процес на реинтеграција обично се подразбира создавање на услови за нормално живеење и постепено вклучување на лицата што се вратиле во сите сфери на живеење во старото место. Останувањето подолго време на „туѓа“ територија неизбежно носи про- мени во идентитетот и идентификацијата на ВРЛ, промени во перцепциите на ВРЛ кон новата средина, но и промена на индивидуалните, колективните и јавните дискурси за ВРЛ.

Keywords


внатрешно раселени лица; воен конфликт; раселување; интеграција; реинтеграција

Full Text:

PDF

References


Black, R., S. Gent, 2004. Defining, measuring and influencing sustainable return:

The Case of the Balkans. Susex: Development Research Centre on Migration,

Globalisation and Poverty, University of Sussex.

Eastmond, M. 2006. Transnational returns and reconstruction in post-war Bosnia and

Herzegovina. International Migration 44 (3): 141–164.

Harrell-Bond, Barbara. 1986. Imposing Aid: emergency assistance to refugees. Oxford:

Oxford University Press.

Mesić, M., D. Bagić. 2008. Društveno-ekonomski uvjeti održivosti povratka – primjer

srpskih povratnika u Hrvatsku, Revija za socijalnu politiku 15(1): 23–38.

Stubbs, Paul. 1995. Kreativna pregovaranja. Koncepcije i praksa integracije izbeglica,

prognanika i lokalnih zajednica u Hrvatskoj, Narodna umjetost 32(2): 153–163


Refbacks

  • There are currently no refbacks.