ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕЖИМИ НА МОБИЛНОСТ

Каролина Бјелинин-Ленчовска

Abstract


Овој текст, базиран на моите етнографски истражувања во Македонија и Италија (2008–2014 година), има за цел да ги покаже двата обрасци на мобилност типични по распадот на Југославија. И двата се поврзани со современата политичка и економска ситуација во постјугословенска Македонија, но исто така може да се поврзат со околностите во Југославија. Првиот образец се однесува на работната миграција на муслиманите со македонски мајчин јазик од западните краишта на Македонија во Северна Италија. Вториот вид на мобилност е имиграцијата на жени католици од Северна Албанија во Централна Македонија заради склучување брак. Во контекст на овие два вида мобилност ќе ги вклучам и концептите на режимите на мобилност и постсоцијализмот. Сметам дека, за да се разберат различните движења на луѓето, не можеме да ги разделуваме интернационалната од внатрешната, како и просторната од општествената мобилност.


Keywords


мобилност, миграција, постсоцијализам,

Full Text:

PDF

References


Луческа, Ели. Жената – мигрант и акултурациските процеси изразени преку

обредноста на семејниот и на календарскиот циклус [Woman – Migrant

and Acculturation Processes Expressed through Family and Annual Rituals],

Joanna Rękas (ed.). Bałkański folklor jako kod interkulturowy, vol. 1, Poznań:

Wydawnictwo Adama Mickiewicza (2011): 281–288.

Bielenin‑Lenczowska, Karolina. Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność

muzułmanów w Macedonii i we Włoszech [Spaghetti with ajvar. Translocal

everyday life of Muslims in Macedonia and in Italy]. Warsaw: Warsaw University

Press, 2015.

Faist, Thomas. „The mobility turn: a new paradigm for the social sciences?“, Ethnic and

Racial Studies, vol. 31, no. 11 (2013): 1637–1646.

Glick Schiller Nina, Salazar B. Noel. „Regimes of Mobility Across the Globe“, Journal of

Ethnic and Migration Studies, vol. 39, issue 2 (2013): 183–200.

Rockefeller, Alexander Stuart. “Flow”, Current Anthropology, Vol. 52, No. 4 (2011): 557-

Salazar Parreñas, Rhacel. Children of Global Migration. Transnational Families and

Gendered Woes. Stanford: Stanford University Press, 2005.

Skalník, Peter. West Meets East or, Rather, It Finds New Exotic Lands, Peter Skalník (ed.),

A Post-Communist Millennium. The struggles for sociocultural anthropology in

Central and Eastern Europe, Prague: Set Out (2002): 185–195.

Thiessen, Ilká. Waiting for Macedonia: Identity in a Changing World. Toronto: University

of Toronto Press, 2007.

Urry, John. Sociology Beyond Societies. Mobilities for the Twenty-First Century, London

and New York: Routledge, 2000

Verdery, Katherine. What Was Socialism and What Come Next, Princeton: Princeton

University Press, 1996.

Vertovec, Steven. The Emergence of Super-Diversity in Britain, Working Paper No. 25,

Oxford: Centre on Migration, Policy and Society, University of Oxford (2006):

–42.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.