WHAT DO BIRDS SING? ON ANIMAL LANGUAGE IN SOUTH SLAVIC FOLKLORE

Zmago Šmitek

Abstract


Contemporary scientific studies of ecosystems encompass different aspects
of vocality, including the communication systems (“languages”) of individual animal species. Current theoretical and experimental insights into “talking nature” call for a redefinition of such basic terms as “nature”, “culture”, “speech”, “music”, etc. In this context, it is therefore important to draw attention to intuitive and practical knowledge from within traditional and archaic cultures. The most interesting—and understudied are the folk traditions about “animal language”, “silent language” or “bird’s language”, which were supposedly known only to a few adepts, and could open the path to wisdom and
success for them. We can find folklore motifs of this sacred or magical  nowledge in folktales (ATU 670, 671 and 673 for instance) with their roots in animistic and shamanistic lifeworlds across different parts of the Eurasian continent. This paper will specifically focus on the south Slavic material, continuing the research first done and presented in a pioneering synthesis by the Macedonian ethnologist and professor Branislav Rusić.


Keywords


animal language, bird’s language, white snake, south Slavs, ecosystem, folktales

Full Text:

PDF

References


-1882. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 1, Zagreb: Jugoslovenska akademija znanosti

i umjetnosti.

SSKJ, 5, SAZU, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Državna založba

Slovenije.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), SAZU.

The American Heritage Idioms Dictionary. Houghton Mifflin Company.

Aarne, Antti. 1914. Der tiersprachenkundige Mann und seine neugierige Frau. Eine vergleichende

Märchenstudie, FF Communications 15, Hamina: Suomalaisen tiedeakate kustantama.

Aarne, Antti. 1961. The Types of the Folktale, FF Communications 184. Helsinki: Academia

scientiarum Fennica.

Abelin, Asa. 2010. ‘Imitation of bird song in folklore – onomatopoeia or not?’ Quarterly Progress

and Status Report TMH-QPSR 51: 13-16.

Alexander, Dominic. 2008. Saints and Animals in the Middle Ages, Woodbridge: Boydell Press.

Benigar, Andrej. 1988. ‘Praprotno seme’, во Zbirka Čebelica, Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bourns, Timothy. 2012. The Language of Birds in Old Norse Tradition, M.A. Dissertation,

University of Iceland.

Chittenden, Jacqueline. 1947. ‘The Master of Animals’, Hesperia, The Journal of the American

School of Classical Studies in Athens 16 (2): 89-114.

Crane, Susan. 2007. ‘The Biennial Chaucer Lecture: for the Birds’, Studies in the Age of Chaucer

Cvetko, Igor. 1990. Valvasor in njegov zvok, Valvasorjev zbornik, Ljubljana: SAZU.

Čok, Boris. 2015. ‘Kamnoseško izročilo o znamenjih na portalih in kolonah po Krasu’, во: Nesnovna

krajina Krasa, Katja Hrobat Virloget in Petra Kavrečič. 122, 125. Koper: Založba Univerze

na Primorskem.

Čubinskij, P. P. 1872. Trudy etnografičesko-statističeskoj ekspedicii v zapadno-russkij kraj 1: 1.

Sankt Peterburg.

Dapit, Roberto, Monika Kropej. 1999. Visoko v gorah, globoko v vodah: Velikani, vile in povodni

možje, Zakladnica slovenskih pripovedi 1: 16. Radovljica: Didakta.

Derrida, Jacques. 2003. Izbrani spisi o religiji, Ljubljana: KUD Logos.

Djordjević, Tihomir. 1958. „Priroda u verovanju i predanju našeg naroda“, SEZb 71-72 (32-33).

Doolittle, Emily. 2008. ‘Crickets in the Concert Hall: A History of Animals in Western Music’,

Trans, Revista transcultural de мusica/Transcultural Music Review 12.

Figg, Kristen M. 2013. 'Pets in the Middle Ages: Evidence from Encyclopedias and Dictionaries',

во Enarratio 18.

Fiskesjö, Magnus. 2011. ‘The Animal Other: China's Barbarians and Their Renaming in the

Twentieth Century', во Social Text 29 (4): 57-79.

Goodman, Felicitas. 1972. Speaking in tongues: a cross-cultural study of glossolalia. Chicago:

University of Chicago Press.

Hinks, Roger. 1938. ‘The Master of Animals’, Journal of the Warburg Institute 1 (4): 263-265.

Jagić, Vatroslav. 1948. ‘Južnoslovenske narodne priče o grabancijašu dijaku i njihovo objašnjenje',

во: Izabrani kraći spisi, Vatroslav Jagić. Zagreb: Matica Hrvatska.

Karlinger, Felix. 1986. ‘Jenseitswanderungen in der Volkserzählung’, во: Schamanentum und

Zaubermärchen, Heino Gehrts und Gabriele Lademann-Priemer (Hg.), Kassel: Eric Röth-

Verlag.

Kaučič, Marjetka Golež. 2002. ‘Živalske pripovedne pesmi – vloga in pomen živalskih podob’,

Traditiones 31 (2).

Keller, Marcello Sorce. 2012. 'Zoomusicology and Ethnomusicology: A Marriage to Celebrate in

Heaven', Yearbook for Traditional Music 44.

Kocbek, Franc. 1926. ‘Storije’. Narodne pripovedke in pravljice iz gornjegrajskega okraja 96.

Celje.

Kotnik, Franc. 1942. ‘Blagoslov zelišč na kres in čar kresnic', Etnolog 15.

Krohn, Kaarle. 1931. Übersicht über einige Resultate der Märchenforschung, FF Communications

Helsinki: Academia scientiarum Fennica.

Kropej, Monika. 1995. Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in

povedkah iz Štrekljeve zapuščine, Zbirka ZRC 5, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center

SAZU.

Kühar, Števan. 1911. 'Národno blágo vogrskij Sloväncof', Časopis za zgodovino in narodopisje 8.

Kuret, Niko. 1955. Babji mlin, Slovenski etnograf 25.

Kuret, Niko.1989. Praznično leto Slovencev. Starosvetne šege in navade od pomladi do zime 1,

Ljubljana: Družina.

Leach, Elizabeth Eva. 2007. Sung Birds: Music, Nature and Poetry in the Latter Middle Ages,

Ithaca. N.Y.: Cornell University Press.

Leschber, Corinna. 2009. 'Bulgarischen und makedonischen Geheimsprachen', во Geheimsprachen

in Mittel - und Südosteuropa, Christian Efing, Corinna Leschber (Hrsg.). Frankfurt am

Main: Peter Lang.

Lévèque, Eugene. 1890. Les fables Ésopiques de Babrios. Paris: Belin frères

Levi Stros, Klod. 1961. Divlja misao, Biblioteka Sazveždja 12, Beograd: Nolit.

Lévi-Strauss, Claude. 1958. Strukturalna Antropologija, Zagreb: Stvarnost.

Lokar, Janko. 1942. ‘Vsi pojte rakam žvižgat!’, Etnolog 15.

Ludvik, Dušan. 1963. ‘Odkod Župančičev ciciban?’, Sodobnost 42(3-4).

Luhmann, Niklas. 2000. ‘Das Medium der Religion. Eine soziologische Betrachtung über Gott und

die Seelen‘, во Soziale Systeme 6 (1): 39-51.

Marković, Snežana. 2004. Pripovetke i predanja iz Levča, Novi zapisi (19, 20), Beograd-Kragujevac:

SANU и Univerzitet u Kragujevcu, Čigoja štampa.

Marler, Peter. 2001. 'Origins of music and speech: insights from animals', во The Origin of Musics,

Nils L. Wallin et al. (Eds.). Cambridge: MIT Press

May, Lenore Wile. 1978. ‘The Economic Uses and Associated Folklore of Ferns and Fern Allies’,

Botanical Review 14 (1)

McGraw, John. Tongues of Men and Angels: Assessing the Neural Correlates of Glossolalia,

достапно на http://www.Academia.edu/1474057/-Book-Chapter-Tongues-of-Men-and-

Angels.

Mencej, Mirjam. 2000. ‘Pastirji – čarovniki', во Studia mythologica Slavica 3.

Mencej, Mirjam. 2001. Funkcija gospodarja volkov v povedkah, zagovorih, verovanjih in šegah,

Etnolog 10.

Mencej, Mirjam. 2001. Volčji pastir v kontekstu dosedanjih raziskav na področju slovanske

mitologije, Studia mythologica Slavica 4.

Mikuž, Stane 1963/4. ‘Nekaj narodopisnih drobtinic’, Slovenski etnograf 16-17.

Möderndorfer, Vinko. 1946. Verovanja, uvere in običaji Slovencev, Knj. 5, Zadružna knjižna izdaja

(1801-1802). Celje: Družba sv. Mohorja.

Möderndorfer, Vinko. 1948. Verovanja, uvere in običaji Slovencev, во Druga knjiga: Prazniki,

Zadružna knjižna izdaja, Znanstvena knjižnica 5, Celje: Družba sv. Mohorja.

Möderndorfer, Vinko. 1964. Ljudska medicina pri Slovencih, Inštitut za slovensko narodopisje,

Gradivo za narodopisje Slovencev 1, Ljubljana: SAZU.

Navratil, J. 1894. ‘Slovenske narodne vraže in prazne vere’, Letopis Slovenske Matice.

Novak, J. 1858. Narodne pripovedke iz Podbrezja. Od bele kače, Slovenski Glasnik 1(2).

Penec, Vesna in Lidija Toplišek, 2009. Petrina in Striček, Folklorne pripovedi iz okolice Celja in

Laškega, Zbirka Glasovi 36. Celje.

Perkowski, Liliana Daskalova et al. 1995. Typenverzeichnis der bulgarischen Volksmärchen, FFC

Helsinki: Academia scientiarum Fennica.

Prop, Vladimir J. 1990. Historijski korijeni bajke, Biblioteka Raskršća, Sarajevo: Svjetlost.

Radenković, Ljubinko. 1996. Narodna bajanja kod južnih Slovena, Beograd: Prosveta-Balkanološki

institut SANU.

Radenković, Ljubinko. 2000/1. „Raskovnik u krugu sličnih biljaka“, Slavic Gate, достапно на

kapija@narod.ru.

Roheim, Géza. 1953. ‘The Language of Birds’, во The American Imago 10 (1).

Röhrich, Lutz. 1961. Die Sagen vom Herrn der Tiere, Internationales Kongress der

Volkserzählungsforscher im Kiel und Kopenhagen (19.8.-29.8. 1959). Berlin.

Roscher, W.H. 1965. Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie 5.

Hildesheim: Georg Olms Verlag.

Roscher, Wilhelm Heinrich (Hrsg.). 1890. Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen

Mythologie, Bd. 1.2, Leipzig

Rupel, Mirko. 1936. Valavasorjevo berilo I. Pri Akademiski založbi v Ljubljani MCMXXXVI.

Rusić, Branislav. 1954. Nemušti jezik u predanju i usmenoj književnosti Južnih Slovena, etnološka

istraživanja o pitanju toga verovanja kod nas i u nauci uopće. Posebni izdanija 5. Skopje:

Filozofski fakultet na univerzitetot, Istorisko – filoloski oddel.

Russell, Jeffrey Burton. 1984. Lucifer: The Devil in the Middle Ages, Ithaca, N.Y.: Cornell

University Press.

Rutar, Simon. 1882. Slovenski Faust, Ljubljanski Zvon.

Segal, Robert A. 2015. ‘The Blurry Lines among Humans, Gods and Animals: The Snake in the

Garden of Eden’, RMN The Retrospective MethodsNetwork Newsletter 10.

Siikala, Anna Leena. 1978. The Rite Technique of the Siberian Shaman, FF Communications 220.

Helsinki: Academia scientiarum Fennica.

Sikimić, Biljana. 1994. ‘The Etymological Magic and the Etimology of Text’, во: The Magical and

Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs, Belgrade: Library Vuk Karadžić.

Sikimić, Biljana. 1996. Etimologija i male folklorne forme, Beograd: Institut za srpski jezik SANU

Simoniti, Primož. 2000. Srednjeveški cvetnik: Latinska lirika srednjega veka. Izbral, prevedel in

komentiral Primož Simoniti. Ljubljana: Slovenska matica.

Skok, Petar. 1971. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika, прва книга, Загреб: JAZU.

Skok, Petar. 1973. Etimologijski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika, Knjiga treća, Zagreb:

Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Sławski, Franciszek. 2013. “Słownik etymologiczny języka polskiego”, Kraków 1952-1982

: słowniki dawne i współczesne.

Smerdel, Inja. 2009. ‘Zvok besed, glas zvokov. O kulturi sporazumevanja z delovnimi voli na

Slovenskem’, Etnolog 19: 37-77.

Strajnar, Julijan. 1990. ‘Mitološke prvine v slovenski ljudski pesmi’, Traditiones 19: 169-176.

Šašelj, Ivan. 1906. Bisernice iz belokranjskega narodnega zaklada I., Ljubljana: Katoliško tiskarsko

društvo.

Šmitek, Zmago. 2004. Mitološko izročilo Slovencev. Svetinje preteklosti, Ljubljana: Študentska

založba.

Šmitek, Zmago. 2012. Poetika in logika slovenskih mitov: Ključi kraljestva, Ljubljana: Študentska

založba.

Štrekelj, Karol. 1908-1923. Slovenske narodne pesmi, том IV, V Ljubljani.

Telban, Monika Kropej. 2015. Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni,

Ljubljana: Založba ZRC.

Tolley, Clive. 2009. Shamanism in Norse Myth and Magic I FF Communications 296. Helsinki:

Academia scientiarum Fennica.

Tolley, Clive. 2009. Shamanism in Norse Myth and Magic II, FF Communications 297. Helsinki:

Academia scientiarum Fennica

Trojanović, Sima. 1925-26. 'Prilog tajnim jezicina', Južnoslovenski filolog 5: 222-226.

Trstenjak, Davorin. 1862. Slovenski Glasnik.

Tschinkel, Wilhelm. 2004. Kočevarska folklora: v šegah, navadah, pravljicah, povedkah, legendah

in drugih folklornih izročilih, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Tušek, I(van). 1863. ‘O čarovnih zeliščih’, Slovenski Glasnik 78.

Tušek, J. 1858. ‘Pripovedke iz Martiniverha. Od bele kače’, Slovenski Glasnik 1 (2): 80.

Uther, Hans-Jörg. 2004. The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography 1,

FF Communications 284. Helsinki: Academia scientiarum Fennica.

Václav Frolec a kolektiv. 1989. Vánoce v české kultuře , Praha: Vyšehrad.

Valjavec, Matija. 1885. Narodne pripovedke. Človek znal živinski govor, Kres 5: 27-29.

Valvasor 1/3: 359-360.

Valvasor III: 453.

Valvasor IV: 652.

Valvasor XI: 147.

Videčnik, Aleksander. 1995. Rože in čarovnije, Mozirje.

Von der Leyen, Friedrich. 1953. Die Welt der Märchen, Bd. 1, Düsseldorf: Eugen Diederichs Verlag.

Walter, Benjamin. 1997. On Language as Such and on the Language of Man, во Selected Writings,

Vol. 1 (1913-1926), Marcus Bullock and Michael W. Jennings (eds.). Cambridge (Mass.) –

London: The Belknap Press of Harvard University Press.

Xenofontov, Gavril. 2001. Sibiřští šamani a jejich ústní tradice, Edice Capricorn, Svazek 7. Praha:

Argo.

Zovkova, Milena. 1890. 'O nemuštem i kozarskom jeziku', Glasnik Zemaljskog muzeja 2: 236-237.

Агапкина, Т. А. 2001. „Папрат“, во: Словенска митологија: Енциклопедијски речник, Светлана

М. Толстој и Љубинко Раденковић (ур.), 416-417. Beograd: Zepter Book World.

Верковић, Стефан И. 1985. „Јужномакедонски народни приказни“, во Македонски народни

умотворби, книга 4(74). Скопје: Македонска книга.

Домазетовски, Петко. 2000. Народни сказни од Долни Дримкол, број 41. Струга: Друштво за

наука, култура и уметност „Браќа Миладиновци“.

Лиаку-Ановска, Клеанти. 2004. Влашките народни приказни од Струшко, Посебни изданија

Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“.

Раденковић, Љубинко. 2001. „Немушти језик“, во Словенска митологија, Енциклопедијски

речник, Светлана М. Толстој и Љубинко Раденковић (ур.), 380-382. Beograd: Zepter

Book World.

Трубачëв, Олег Николаевич. 1977. Этимологический словарь русского языка, вп. 4. Москва:

Издательство „Наука“.

Цепенков, Марко К. 1980. Народни песни, во Македонски народни умотворби, Книга I

(84,85). Скопје: Македонска книга, Институт за фолклор.

Чајкановић, Веселин. 1994. „Студије из српске религије и митологије 1925-1942“, во: Сабрана

дела из српске религије и митологије 1-5. Београд: Српска књижевна задруга БИГЗ.

Шапкарев, Кузман А. 1976. Избрани дела 5(134): 298-300. Скопје: Мисла.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.