ВРЕМЕ Е ЗА БЕБЕ! МАЈЧИНСТВОТО И НАЦИОНАЛИЗМОТ ПО ПРИМЕРИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Инес Црвенковска Ристеска

Abstract


Политичките центри на моќ во општествата често се обидуваат преку
различни форми на национализам да ги уредуваат родовите улоги на поединците.
Во оваа смисла, во примерот со Република Македонија во периодот на 2006-2017 година, низ различни проекти кои ќе нѝ послужат да ја илустрираме оваа идеја, Владата прави обиди да влијае врз претставата за улогата на жената и во семејството и во државата. Претставата е во релација со идејата да се зголемува нацијата. Во центарот стои македонската жена, која, со тоа што ќе стане мајка и ќе роди по можност повеќе деца, ќе придонесе во зголемувањето на нејзиниот број.


Keywords


мајчинство; национализам; абортус; антиквизација; семејство; кампањи;

Full Text:

PDF

References


Здравковска, Ангела. 2017. Репродуктивната политика за прекинување на бременоста;

Етнографија за абортусот во Македонија – со акцент на новите измени од законот

за прекинување на бременоста од 2013 година, дипломска работа одбранета на ИЕА,

ПМФ, УКИМ – Скопје, ракопис.

Јакимовска, Илина. 2009. Телото, етнолошка - антрополошка студија, Скопје: Слово.

Мијалковиќ, Милан и Катарина Урбанек. 2011. Скопје, светското копиле, Архитектурата на

поделениот град. Скопје: Готен.

Ристески, С. Љупчо. 2017. „Порта Македонија“, од псеудоклaсицизам до споменик

на културата, од политичка ритуализација до граѓанска демистификација, во

Poznańskie studia Slawistyczne 13: 279-300. Poznań: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO

PRZYJACIÓŁ NAUK, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU.

Radulović, Lidija. 2008. Dekonstrukcija diskursa materinstva na osnovu religijsko - magijske

prakse, во Етноантрополошки проблеми 3(1): 159-175.

Brubaker, Roger. 1996. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New

Europe. Cambridge: University Press.

Srdić Srebro, Anđa. 2014. Materinstvo: prirodni zakon ili sociokulturni konstrukt?, во Етнолошке

– антрополошке свеске 23(12): 37-50.

Маxwell, Alexander. 2016. Nationalism and Sexuality, во The Wiley Blackwell Encyclopedia of

Gender and Sexuality Studies, First Edition, Edited by Nancy A. Naples. John Wiley &

Sons.

Bracewell, Wendy. 1996. Women, Motherhood, and Contemporary Serbian Nationalism, во

Women’s Studies International Forum 19(1/2): 25-33.

Kakissis. Joana. 2015. To Build Up Its Historical Image, Macedonia Is Going Baroque,

NPR: Parallels, Many stories, One World, достапно на https://www.npr.org/sections/

parallels/2015/05/24/409210151/to-build-up-its-history-macedonia-going-baroque


Refbacks

  • There are currently no refbacks.