ВРЕМЕ Е ЗА БЕБЕ! МАЈЧИНСТВОТО И НАЦИОНАЛИЗМОТ ПО ПРИМЕРИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Main Article Content

Инес Црвенковска Ристеска

Abstract

Политичките центри на моќ во општествата често се обидуваат преку различни форми на национализам да ги уредуваат родовите улоги на поединците.Во оваа смисла, во примерот со Република Македонија во периодот на 2006-2017 година, низ различни проекти кои ќе нѝ послужат да ја илустрираме оваа идеја, Владата прави обиди да влијае врз претставата за улогата на жената и во семејството и во државата. Претставата е во релација со идејата да се зголемува нацијата. Во центарот стои македонската жена, која, со тоа што ќе стане мајка и ќе роди по можност повеќе деца, ќе придонесе во зголемувањето на нејзиниот број.

Article Details

How to Cite
Црвенковска Ристеска, Инес. 2018. “ВРЕМЕ Е ЗА БЕБЕ! МАЈЧИНСТВОТО И НАЦИОНАЛИЗМОТ ПО ПРИМЕРИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 16 (16), 148-84. http://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/402.
Section
Articles / Статии

References

Здравковска, Ангела. 2017. Репродуктивната политика за прекинување на бременоста; Етнографија за абортусот во Македонија – со акцент на новите измени од законот за прекинување на бременоста од 2013 година, дипломска работа одбранета на ИЕА, ПМФ, УКИМ – Скопје, ракопис.
Јакимовска, Илина. 2009. Телото, етнолошка - антрополошка студија, Скопје: Слово.
Мијалковиќ, Милан и Катарина Урбанек. 2011. Скопје, светското копиле, Архитектурата на поделениот град. Скопје: Готен.
Ристески, С. Љупчо. 2017. „Порта Македонија“, од псеудоклaсицизам до споменик на културата, од политичка ритуализација до граѓанска демистификација, во Poznańskie studia Slawistyczne 13: 279-300. Poznań: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU.
Radulović, Lidija. 2008. Dekonstrukcija diskursa materinstva na osnovu religijsko - magijske prakse, во Етноантрополошки проблеми 3(1): 159-175.
Brubaker, Roger. 1996. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: University Press.
Srdić Srebro, Anđa. 2014. Materinstvo: prirodni zakon ili sociokulturni konstrukt?, во Етнолошке – антрополошке свеске 23(12): 37-50.
Маxwell, Alexander. 2016. Nationalism and Sexuality, во The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies, First Edition, Edited by Nancy A. Naples. John Wiley & Sons.
Bracewell, Wendy. 1996. Women, Motherhood, and Contemporary Serbian Nationalism, во Women’s Studies International Forum 19(1/2): 25-33.
Kakissis. Joana. 2015. To Build Up Its Historical Image, Macedonia Is Going Baroque, NPR: Parallels, Many stories, One World, достапно на https://www.npr.org/sections/parallels/2015/05/24/409210151/to-build-up-its-history-macedonia-going-baroque