(1)
Ристески, Љ. МИТСКИТЕ ЗНАЧЕЊА НА КОСМОГОНИЈАТА И АНТРОПОГОНИЈАТА ВО МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА. ЕАZ/ЕАЗ 2018, 16, 72-114.