(1)
Jakimovska, I.; Ashtalkovska Gajtanoska, A. OLD AGE-UGLY AGE: ETHNOGRAPHIC NOTES ON THE CHILDLESS ELDERS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA. ЕАZ/ЕАЗ 2018, 16, 131-147.