Јакимовска, И., & Ашталковска ГаjтаноскаА. (2018). СТАРОСТ-ГРДОСТ: ЕТНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ ЗА БЕЗДЕТНИТЕ СТАРЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, 16(16), 130-146. Retrieved from http://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/400