РИСТЕСКИ, Љ. МИТСКИТЕ ЗНАЧЕЊА НА КОСМОГОНИЈАТА И АНТРОПОГОНИЈАТА ВО МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 16, n. 16, p. 72-114, 5 out. 2018.