ЈАКИМОВСКА, И.; Ашталковска ГаjтаноскаА. СТАРОСТ-ГРДОСТ: ЕТНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ ЗА БЕЗДЕТНИТЕ СТАРЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, v. 16, n. 16, p. 130-146, 5 out. 2018.