Шмитек, Змаго. 2018. “ШTO ПЕАТ ПТИЦИТЕ? ЗА ЖИВОТИНСКИОТ ГОВОР ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИОТ ФОЛКЛОР”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 16 (16), 8-70. http://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/392.