Јакимовска, Илина, and Ашталковска ГаjтаноскаАна. 2018. “СТАРОСТ-ГРДОСТ: ЕТНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ ЗА БЕЗДЕТНИТЕ СТАРЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 16 (16), 130-46. http://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/400.