Јакимовска, И., and Ашталковска ГаjтаноскаА. “СТАРОСТ-ГРДОСТ: ЕТНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ ЗА БЕЗДЕТНИТЕ СТАРЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, Vol. 16, no. 16, Oct. 2018, pp. 130-46, http://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/400.