Јакимовска, Илина, and Ашталковска ГаjтаноскаАна. “СТАРОСТ-ГРДОСТ: ЕТНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ ЗА БЕЗДЕТНИТЕ СТАРЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 16, no. 16 (October 5, 2018): 130-146. Accessed December 7, 2019. http://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/400.