No 14 (2015)

EAZ/ЕАЗ

Table of Contents

Articles / Статии

Роберт Риѕевски
PDF
8-36
Robert Rydzewski
PDF
9-35
Мартин Наковски
PDF
38-54
Martin Nakovski
PDF
39-55
Мирела Макурат
PDF
56-96
Mirella Makurat
57-95
Ана Ашталковска Гајтаноска
PDF
98-124
Ana Ashtalkovska Gajtanoska
PDF
99-123

Reviews, Chronicles / Прикази, Хроники

Браун, Кит. 2012. Македонските деца-дедовци: транснационална политика на меморијата, егзилот и враќањето, 1948–1998, Скопје: Фондација Отворено општество – Македонија, ISBN 978-608-218-155-4
Андреј Татарчевски
PDF
128-134
Brown, Keith. 2012. Macedonia’s Child-Grandfathers: The Transnational Politics of Memory, Exile and Return, 1948-1998/Keith Brown, Skopje: Foundation Open Society-Macedonia, ISBN 978-608- 218-155-4
Andrej Tatarchevski
PDF
129-135