ПРОЛЕТНА ШКОЛА „ЕТНОГРАФИЈА НА СОЦИЈАЛИЗМОТ“ / SPRING SCHOOL "ETHNOGRAPHY OF SOCIALISM"


“Border Crossings” Student Conference

16th International “Border Crossings” Student Conference

26 – 29 April, 2018, Skopje

Balkan Cultural Heritage. Borders, Boundaries, Images, Interpretations,

Protection Practices and Tourist Perspectives

 

 

View Conference

Spring School "Ethnography of Socialism"

Пролетната школа „Етнографија на социјализмот“ има цел да разработува теми и проблематики од сферата на општественото, економското, политичкото и, воопшто на културното живеење во периодот на социјализмот во СФР Југославија низ компаративен пристап со останатиот дел од социјалистичките земји со цел студентите и другите заинтересирани да се стекнат со знаења и практични истражувачки и применливи вештини за подобро разбирање на социјалистичкиот општествен систем но и општествените и политичките системи во современоста. Приодот на школата е компаративен и ќе овозможува согледување на сличностите и различностите на социјалистичките варијанти во регионот и пошироко.

Сите заинтересирани за Пролетната Школа, најпрво ЛОГИРАЈТЕ СЕ, а потоа следете ја процедурата за РЕГИСТРИРАЊЕ.

_________________________________________________________

The spring school “Ethnography of Socialism” will be dedicated to topics and problems related to social, economic, political and cultural life in the period of socialism in SFRYugoslavia, comparing them to other socialistic countries. Students and other interested parties should obtain knowledge and practical research and applicative skills in order to better understand the socialist system, as well as contemporary social and political systems. The approach of the school is a comparative one, and will enable understanding of similarities and differences of different socialistic versions in the region and in the wider context.

All interested in the Spring School, please do LOG IN yourself, and after that folow the REGISTER procedure.

View Conference