ПРОСТОРОТ И ГРАНИЦИТЕ МЕЃУ СВЕТОВИТЕ

Main Article Content

Љупчо Ристески

Abstract

Во истражувањата на културите значајно место имаат проучувањаташто се однесуваат на потполното откривање и разбирање на базичнитепретстави на човекот за Светот и за макрокосмосот во кој тој ги реализира ситесвои потреби. Притоа, од особено значење е откривањето и согледувањето наконцептуалниот план за Светот, согледан низ откривање на базичните претставиза структурата на Просторот, неговите основни карактеристики и својства, какои импликациите што тој ги реализира врз секојдневниот и обредниот живот начовекот.

Article Details

How to Cite
Ристески, Љупчо. 2016. “ПРОСТОРОТ И ГРАНИЦИТЕ МЕЃУ СВЕТОВИТЕ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 1 (September), 154-78. https://doi.org/10.37620/EAZ0010154r.
Section
Articles / Статии