ДЕВЕРОТ - ПОСРЕДНИК ВО СРОДУВАЊЕТО НА ДВЕ СЕМЕЈСТВА

Main Article Content

Весна Петреска

Abstract

"Деверите" или "побратимите" или "братимите" играат важна улога восвадбените обичаи. Во минатото оваа улога ја изведувале блиски роднини намладоженецот, но не и неговите родени браќа, додека улогата на девер, во денешновреме, во македонските свадбени обичаи ја имаат родените браќа на младоженецот,во случај тој да има браќа, но постојат и исклучоци кога оваа улога ја изведуваатблиски роднини.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Петреска, Весна. 2016. “ДЕВЕРОТ - ПОСРЕДНИК ВО СРОДУВАЊЕТО НА ДВЕ СЕМЕЈСТВА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 1 (September), 208-20. https://doi.org/10.37620/EAZ0010208p.
Section
Articles / Статии