ЕТНОЛИНГИВСТИЧКАТА ПРОГРАМА ВО МАКЕДОНСКИОТ ПУНКТ НА "МАЛИОТ ДИЈАЛЕКТОЛОШКИ АТЛАС НА БАЛКАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ"

Main Article Content

Ана Плотникова

Abstract

Во трудот се изнесени резултатите добиени од теренскитеистражувања реализирани во 1999 година во Република Македонија споредпрограмата за работа на "Малиот дијалектолошки атлас на блакански јазици" наИнститутот за славистика и балканистика при Руската академија на науките.Истражувањата покажуваат дека етнолингвистичкиот материјал собран од дватапункта (село Теово и село Пештани) во Македонија има: 1) заеднички особини замногу македонски, а, исто така, и балканскословенски културно-јазичнитрадиции во целост; 2) има особини кои би можеле да се наречат оригиналнимакедонски, бидејќи во други ареали на Јужна Славија тие практично не сесреќаваат; 3) има особености на самото истражувано село Пештани коипретставуваат, по оваа или онаа причина, единствени (уникатни).

Article Details

How to Cite
Плотникова, Ана. 2016. “ЕТНОЛИНГИВСТИЧКАТА ПРОГРАМА ВО МАКЕДОНСКИОТ ПУНКТ НА "МАЛИОТ ДИЈАЛЕКТОЛОШКИ АТЛАС НА БАЛКАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ"”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 1 (September), 8-25. https://doi.org/10.37620/EAZ001008p.
Section
Articles / Статии

References

Агапкина 1999 — Агапкина Т.А. О тодорцах, русалках и прочих навях (мертвецы-
демоны и «нечистые» покойники в весеннем календаре славянских народов) // Studia
mythologica Slavica. 2. Ljubljana, 1999. С. 145-160.
Бjелетић 1999 — Бjелетић М. Кост кости (делови тела као ознаке сродства) // Кодови
словенских култура. Делови тела. Бр. 4. Година 4. Београд, 1999. С. 48-67.
Вражиновски 1995 — Вражиновски Т. Народна демонологиjа на Mакедонците. Скопjе
— Прилеп, 1995.
Домосилецкая — Плотникова — Соболев 1998 — Домосилецкая М.В.,
Плотникова А.А., Соболев А.Н. Малый диалектологический атлас балканских языков //
Славянское языкознание. Краков, 1998 г. Доклады российской елегации. М., 1998. С.
196-211.
Кабакова 1998 — Кабакова Г.И. На пороге жизни: новорожденный и его двойники //
Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого. Т.2. М., 1998. С. 103-113.
Китевски 1996 — Китевски М. Истражуваwа на македонскиот фолклор. Скопjе, 1996.
Кличкова — Георгиева 1965 — Кличкова В., Георгиева М. Свадбените обичаи од
селото Галичник — Дебарско // Гласник на Етнолошкиот музеj. 2. Скопjе, 1965. С. 95-
186.
Плотникова 1996 — Плотникова А.А. Материалы для этнолингвистического изучения
балканославянского ареала. М., 1996.
Плотникова 1999 — Додола // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т.
2. М., 1999. С. 100-103.
Толстые 1983 — Толстые Н.И. и С.М. О задачах этнолингвистического изучения
Полесья // Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983. С. 3-21.
Groen 1977 — Groen B.M. A Structural Description of the Macedonian Dialect of Dihovo.
Lisse, 1997.
Hendriks 1976 — Hendriks P. The Radožda-Vevcani Dialect of Macedonian. Lisse, 1976.