ЕСЕЈ ЗА ПРАЗНИЦИТЕ. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРАЗНИЧНИОТ КАЛЕНДАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 1991 ГОДИНА ДО ДЕНЕС

Main Article Content

Љупчо Ристески

Abstract

Процесот на повторно менаџирање со празниците во Република Македонија започна веднаш по нејзиното осамостојување и тој до денес динамички се случува и има неколку важни карактеристики. Како секој процес на менаџирање, така и овој требаше да биде едно сеопфатно редефинирање на празничниот систем, според постулатите на демократските, плуралистичките, десекуларизаираните општества. Во текстот се прави анализа на динамиката и карактеристиките на трансформацијата на празничниот календар во Република Македонија од 1991 година до денес (2008 г.).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ристески, Љупчо. 2016. “ЕСЕЈ ЗА ПРАЗНИЦИТЕ. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРАЗНИЧНИОТ КАЛЕНДАР ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 1991 ГОДИНА ДО ДЕНЕС”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 8 (November), 62-98. https://doi.org/10.37620/EAZ1080062r.
Section
Articles / Статии

References

Извори:
Блог Волан, http://volanskopje.blog.com.mk/node/152630.
Граѓански свет, бр. 80, 2008.
Утрински весник, бр. 2634, 12 март 2008 г. (среда).
Утрински весник бр. 2635, 13 март 2008 г. (четврток).
Премин Портал , 12 март 2008 г. www.preminportal.com.mk.
Закон за државните празници на Социјалистичка Република Македонија,
Службен весник на СРМ бр. 16/65 и 15/72.
96
ЕтноАнтропоЗум
Закон за празниците на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Службен весник на СФРЈ бр. 6/73.
Закон за празниците на Република Македонија, Службен весник бр.
21/98 од 08.05.1998 г.
Закон за изменување на Законот за празниците на Република
Македонија, Службен весник бр. 18/2007.
Користена литература:
Димитиров Димитар, Духот на Илинден, Днвеник, 1 август 1997 г.
Трајковски, Илинден не е за партиско политички лицитации, Дневник
бр. 2198, сабота, 18 март 2006 г.
Abeles Mark, Antropologija države, Biblioteka XX vek, Beograd 2001.
Čolovič Ivan, Politika simbola, Biblioteka XX vek, Beograd 2000.
Klaus Rot, Slike u glavama: Ogledi o narodnoj kulturi u jugoistočnoj Evropi,
Biblioteka XX vek, Beograd 2000, 85-89.
Rihtman-Auguštin Dunja, Ulice moga grada: Antropologija domaćeg terena,
Bibliоteka XX vek, Beograd 2000.
Žirarde Paul, Politički mitove i mitologije, Biblioteka XX vek, Beograd 2000.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>