ИНСТИТУЦИЈАТА СЕЛО КАКО СУД ВО ТРАДИЦИСКОТО НАРОДНО ПРАВО НА МАКЕДОНЦИТЕ

Main Article Content

Јелена Цветановска

Abstract

Институцијата село како суд е ретка и недоволно обработена тема во македонската етнологија и антропологија. Ова истражување е засновано на неколкугодишно собирање податоци во повеќе предели во Македонија, кои потоа беа вкрстени со веќе постојните во етнографската литература во земјава и пошироко на Балканот. Податоците покажуваат дека во македонската традициска култура селото дејствувало како чувар на редот и судија за грешните отстапувања од нормите на народното право и моралниот кодекс на заедницата.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Цветановска, Јелена. 2016. “ИНСТИТУЦИЈАТА СЕЛО КАКО СУД ВО ТРАДИЦИСКОТО НАРОДНО ПРАВО НА МАКЕДОНЦИТЕ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 8 (November), 160-78. https://doi.org/10.37620/EAZ1080160c.
Section
Articles / Статии

References

Бобчевъ С. Стефан, Българско обичайно наказателно право, София 1927.
Јакимовска Илина, Амбар на душата, етичко во поговорките, Слово,
Скопје 2004.
Јакимовска Илина, Телото, етнолошко-антрополошка студија, Слово,
Скопје 2009.
Камбовски Владо, Средновековното обичајно казнено право и казненото
право до илинденскиот период, во: Прилози за обичајното право на
македонскиот народ, том 1, МАНУ, Скопје 2000, стр. 415-513.
Лафазановски Ермис, Македонските космогониски легенди, Култура,
Скопје 2000.
Светиева Анета, Институцијата село како суд во традиционалната
култура на Порече, во: 70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски
во Македонија, Институт за старословенска култура – Прилеп, Општина
Самоков, Прилеп 2002, стр. 269-282.
Светиева Анета, Социјална култура на Македонците, циклус предавања
за IV година на студентите по етнологија и антропологија, (ракопис),
Скопје 1998–2009.
Bogišić Valtazar, Zbornik sadašnjih pravnih običaja u Južnih Slovena, Zagreb
1874.