БЛАГОРОДНИ ТЕРЕНЦИ: ЗА НУСПОЈАВИТЕ НА ЕДЕН МЕТОД

Main Article Content

Илина Јакимовска

Abstract

Текстот е авторефлексивно согледување на потенцијалните нуспојави од некритичкото користење на теренскиот метод во етнолошките истражувања. Несистематското регистрирање и обработка на материјалите, нивното третирање како приватна сопственост од страна на поединци, „филтрирањето“, односно издвојувањето само на оние теренски податоци што одат во прилог на поставените хипотези, и теренската работа што постојано се изведува во нам познати социјални околности се можните пречки за продуктивна примена на овој метод. Статијата е истовремено и заложба за подлабоко занимавање со теориските алатки што ни стојат на располагање за анализа на теренскиот материјал.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Јакимовска, Илина. 2016. “БЛАГОРОДНИ ТЕРЕНЦИ: ЗА НУСПОЈАВИТЕ НА ЕДЕН МЕТОД”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 7 (November), 74-86. https://doi.org/10.37620/EAZ0970074j.
Section
Articles / Статии

References

Јакимовска Илина, Телото: етнолошко-антрополошка студија, Слово,
Скопје 2009.
Тисен Илка, Чекајќи ја Македонија: идентитет во свет кој се менува,
Табахон, Скопје 2010.
Levy-Strauss Claude, Tristes Tropiques, Penguin Books, 1992.
L. K. Hsu Francis, The Cultural Problem of a Cultural Anthropologist,
American Anthropologist, New Series, vol. 81, n. 3, 1979, стр. 517–532.
Lozica Ivan, Tekstom o terenu, Etnologija bliskoga: Poetika i politika
suvremenih terenskih istraživanja (zbornik), Naklada Jesenski i Turk, Zagreb
2006, стр. 237–261.
Malinowski, Bronislav, A Diary in the Strict Sense of the Term, New York:
harcourt, Brace & World, 1967.
Pleše Iva, Dali sam bila na terenu?, Etnologija bliskoga: Poetika i politika
suvremenih terenskih istraživanja (zbornik), Naklada Jesenski i Turk, Zagreb
2006, стр. 97–117

Most read articles by the same author(s)