МОЈАТА АНТРОПОЛОГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Main Article Content

Каролина Биеленин-Ленчовска

Abstract

Tекстот е поделен во два дела. Во првиот дел авторката ја анализира својата променлива позиција во теренското истражување, потенцирајќи го својот родов и брачен статус. Позиционираноста не само што овозможува различни пристапи кон соговорниците туку исто така ги дефинира или ги определува темите на истражувањето. Во вториот дел од текстот е анализиран дискурсот за Торбешите / Македонците муслимани. Авторката забележува дека оваа група е подложна на силна турска, албанска и македонска пропаганда. Оваа пропаганда е исто така поддржана и од македонските научници за кои Торбешите се Македонци што го прифатиле исламот за време на Турската Империја, додека има само неколку истражувања за нивната сопствена променлива и флуидна идентификација.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Биеленин-Ленчовска, Каролина. 2016. “МОЈАТА АНТРОПОЛОГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 7 (November), 88-105. https://doi.org/10.37620/EAZ0970088bl.
Section
Articles / Статии

References

Bielenin-Lenczowska K., The Construction of Identity in a Multi-Ethnic
Community: A Case Study on the Torbeši of Centar Župa Commune, Western
Macedonia (FYROM), Ethnologia Balkanica, vol. 12, 2008, стр. 167-181.
Freedman D., Wife, Widow, Woman: Roles of an Anthropologist in a
Transylvanian Village, во: P. Golde (ed.), Women in the field. Anthropological
experiences, Berkeley: University of California Press 1986, стр. 333-357.
Hastrup K., Fieldwork among friends: ethnographic exchange within the
Northern civilization, во: ASA Monographs 25. Anthropology at home, red.
Anthony Jackson, University of Keele, 1985.
Obrębski J., Obrzędowa i społeczna struktura wsi macedońskiej, „Etnografia
Polska“, t. XVI, z. 1, 1972.
Obrębski J., Skandal we wsi, во: Dzisiejsi ludzie Polesia, ed. A. Engelking,
Warszawa 2005, стр. 53-70.
Risteski Lj., Dynamika tożsamości Torbeszów w Republice Macedonii, во:
Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i etniczne w zachodniej
Macedonii – refleksje antropologiczne, ed. K. Bielenin-Lenczowska, Warszawa
2009, стр. 179-191.
Svetieva A., Politicization of the ethnic identity of the Torbesh (the “Nashinci”),
во: EthnoAnthropoZoom 4, Скопје, 2004, стр. 26-69, достапно на:
http://www.iea.pmf.ukim.edu.mk/EAZ/EAZ_03/EAZ_2004_PDF/EAZ_2003
_Ponizeni_Balkan_Ang..pdf (последен пат посетено на 17.12.2010).