АКЦИЈА И КОНТЕМПЛАЦИЈА

Main Article Content

Елизабета Павковиќ

Abstract

Текстот претставува скица-никулец за личен тренинг на рефлексивноста. Новите струења во македонската етнологија и антропологија, меѓу другото, го свртуваат вниманието кон одделни аспекти на спознанието. Теренското истражување (сфатено како акција) и набљудувањето, размислувањето, задлабочувањето во сопствената теренска работа (контемплација) се перципираат како можност за сегментирање и класифицирање на набљудуваната стварност, за соочување со себе и за самонадоградување.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Павковиќ, Елизабета. 2016. “АКЦИЈА И КОНТЕМПЛАЦИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 7 (November), 106-14. https://doi.org/10.37620/EAZ0970106p.
Section
Articles / Статии

References

Ковачевић Иван, Индивидуална антропологија или антрополог као
лични гуслар, Етноантрополошки проблеми, 2006, стр. 17–33.
Павковиќ Елизабета, Етнички и национален идентитет по избор,
ЕтноАнтропоЗум 5, Скопје 2005, стр. 114–139.
Milenković Miloš, Šta je (bila) antropološka “refleksivnost”? Metodološka
formalizacija, Etnoantropološki problemi, sv. 2, 2006, стр. 157–184, достапно на:
http://anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/milenkovic_refleksivnost_u_antr
opologiji.pdf (последен пат посетено на 20.11.2010).
Wolf Margery, A Thrice-Told Tale: Feminism, Postmodernism, and
Ethnographic Responsibility, Stanford: Stanford University Press 1992.
Zebec Tvrtko, Rasprava, Etika u etnologiji/kulturnoj antropologiji, Etnološka
tribina 32, Vol. 39, 2009, стр. 15–53, достапно на: http://hrcak.srce.hr/44869
(последен пат посетено на 02.12.2010).

Most read articles by the same author(s)