АСПЕКТИ НА СОЗДАВАЊЕТО И ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ЕТНОЛОШКИТЕ ФИЛМОВИ

Main Article Content

Елизабета Конеска

Abstract

Преку презентирање лични искуства и стекнати сознанија при продуцирањето и при презентирањето на етнолошките филмови се истакнува значењето на визуелниот медиум во зачувувањето и презентирањето на етнолошките вредности. Податоците се базираат главно на истражувачките искуства при работењето на етнолошките филмови во периодот од 1992 до 2010 година.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Конеска, Елизабета. 2016. “АСПЕКТИ НА СОЗДАВАЊЕТО И ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ЕТНОЛОШКИТЕ ФИЛМОВИ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 7 (November), 116-30. https://doi.org/10.37620/EAZ0970116k.
Section
Articles / Статии

References

Конеска Е., Осврт на новиот етнографски филм во Македонија, Кинопис,
XX, 37–38, Скопје 2009, стр. 106–111.
Eco, U., The Role of the Reader, Indiana University Press, Bloomington, 1979.
MacDougall, D., Transcultural cinema, Princeton University Press, New
Jersey, Princeton, 1998.
Storaas, F., The Audience of Ethnographic Films – The role of the imagined
spectators, Die Maske, Zeitschrift für Kultur - und Sozialanthropologie,
Sondersausgabe 1, Wien, 2009, стр. 12–14.