ПРИЗНАВАЊЕТО АВТОКЕФАЛНОСТ НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (МПЦ) КАКО ПРАШАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАЦИОНАЛЕН ИДЕНТИТЕТ

Main Article Content

Љупчо Ристески

Abstract

Во текстот се разгледуваат односите помеѓу Македонската православна црква (МПЦ) и Српската православна црква (СПЦ) во врска со признавањето на автокефалноста на МПЦ како прашање на македонскиот национален идентитет. Прашањето со црквата во Македонија сè уште не е решено и е мошне актуелно, не само како црковен проблем туку многу повеќе поради тоа што со него се актуализираат повеќе отворени прашања во врска со македонскиот етнички и национален идентитет, во однос на оспорувањето на етничноста, јазикот, нацијата и територијата на Македонците и на Република Македонија.

Article Details

How to Cite
Ристески, Љупчо. 2016. “ПРИЗНАВАЊЕТО АВТОКЕФАЛНОСТ НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА (МПЦ) КАКО ПРАШАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАЦИОНАЛЕН ИДЕНТИТЕТ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 6 (November), 144-88. https://doi.org/10.37620/EAZ0960144r.
Section
Articles / Статии

References

Баталден Стивен К., Преиспитување на традицијата. Есеи за историјата
на православието, Култура, Скопје 1997.
Денфорт Лоринг М., Македонскиот конфликт. Етничкиот национализам
во транснационалниот свет, Македонска книга, Скопје 1996.
Рудометоф, Евро Балкан Пресс,
Скопје 2003, с. 37–78.
Димевски Славко, Црковна историја на македонскиот народ, Скопје 1965.
Димевски Славко, Историја на Македонската православна црква,
Македонска книга, Скопје 1989.
Илиевски Доне, Свештеничкиот собир, интервју со г. Доне Илиевски, дел
II, 1–2, http://www.svpetaripavle.org/new/history/XXc/voa2.html
Јован, архиепископ охридски и митрополит скопски, Еклисиолошката ерес
во расколот на религиозната организација во Р. Македонија,
http://www.poa-info.org
Јован, архиепископ охридски и митрополит скопски, Богословско-
историски аспект на расколот на Црквата во Р. Македонија и неговото
надминување, http://www.poa-info.org
Каракасиду Анастасија, Трансформирање на идентитетот, создавање на
свеста: принуда и хомогеност во северозападна Грција, во: Македонското
прашање: култура, историографија, политика, уредил Виктор Рудометоф,
Евро Балкан Пресс, Скопје 2003, с. 79–135.
Лазаров Лазар, Општествено-економскиот развој на Македонија, ИНИ,
Скопје 1988, с. 139–140.
Лазаров Лазар, Макотрпниот пат на црковното осамостојување – погледи и
мислења. Односите меѓу МПЦ и СПЦ во минатото и денес, в. Нова
Македонија, Скопје, 29 јуни 1994 година, с. 2.
Мисирков Крсте П., За македонцките работи, фототипно издание по
повод 100-годишнината од излегувањето на книгата, МАНУ, Скопје 2003.
Наум, митрополит струмички, Болеста на православните, интервју,
Македонско сонце, неделен весник, 16. 9. 2005.
Периќ Миодраг, Историско-правните аспекти на односите помеѓу
Српската православна црква и Македонската православна црква, Мисла,
Скопје 1998.
Ристовски Блаже, Народната култура во изградбата и афирмацијата на
македонската национална мисла, Гласник на ИНИ, XIX/3, Скопје 1975.
Рудометоф Виктор (уредник), Македонското прашање: култура, истори-
ографија, политика, Евро Балкан Пресс, Скопје 2003.
Трајановски Александар, Бугарската егзархија и македонското
националноослободително движење (1893–1908), Култура, Скопје 1982.
Трајановски Александар, Црковната организација во Македонија и
движењето за возобновување на Охридската архиепископија од крајот на
XVIII и во текот на XIX век – до основањето на ВМРО, Институт за
национална историја, Скопје 2001.

Фридман Виктор А., Модерниот македонски стандарден јазик и неговата
врска со модерниот македонски идентитет, во: Македонското прашање:
култура, историографија, политика, уредил Виктор Рудометоф, Евро
Балкан Пресс, Скопје 2003, с. 241–288.
Црвенковска-Ристеска И., Антрополошки поглед врз процесот на
создавање на македонскиот национален идентитет во периодот на
преродбата, ЕтноАнтропоЗум, бр. 5, Скопје 2005, 72-114.
Iveković Ivan, Nationalism and the Political Use and Abuse of Religion: The
Politization of Orthodoxy, Catholicism and Islam in Yugoslav Successor States,
Social Compas 49(4), 2002, с. 523–536.
Jezernik Božidar, Wild Europe: The Balkans in the Gaze of Western Travellers,
London 2004.
Mylonas Christos, Serbian Orthodox Fundamentals. The Quest for an Eternal
Identity, EU Press, 2003.
Panev, Aleksandar. Orthodoxy, Modernity and Nationality in Macedonia, 1800-
1878.
A thesis submitted in conformity with the requirement for the Degree of Doctor
of Philosophy, Graduate Dept. of History, University of Toronto. 316pp 4to,
Toronto 2000. VG (Book ref. HALL439661)
Ramet Pedro, Autocephaly and National Identity in Church-State Relations in
Eastern Christianity: An Introduction, во: Eastern Christianity and Politics in
the Twentieth Century (Durham: Duke University Press), 1988.
Roudometof Victor, Nationalism, Globalisation, Eastern Orthodoxy.
‘Unthinking’ the ‘Clash of Civilizations’ in Southeastern Europe, во: European
Journal of Social Theory 2:2, 1999.
Sanderson Charles Wegener, Autocephaly as a Function of Institutional Stability
and Organizational Change in the Eastern Orthodox Church, Ph.D.
Dissertation, Department of Government and Politics, 2005.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>