РАЗГОВОР СО Г. ДАМЈАН ИСКРЕНОВ И СО Г. ШИКИР БУЈУКОВ* ОД СЕЛО КОЧАН - ЧЕЧКИ ПОМАЦИ ОД ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ (ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА), Р. БУГАРИЈА

Main Article Content

Анета Светиева

Abstract

Интервју со претставници на чечките Помаци од Р. Бугарија зазначајни прашања поврзани со етничкиот идентитет, односот и политикатана државата во однос на идентитетот, за карактеристиките на современатакултура на Помаците во Бугарија и за различните тези за толкувањето нанивното етничко потекло и религиските прашања

Article Details

How to Cite
Светиева, Анета. 2016. “РАЗГОВОР СО Г. ДАМЈАН ИСКРЕНОВ И СО Г. ШИКИР БУЈУКОВ* ОД СЕЛО КОЧАН - ЧЕЧКИ ПОМАЦИ ОД ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ (ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА), Р. БУГАРИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 4 (November), 212-24. https://doi.org/10.37620/EAZ0440212s.
Section
Interview/Интервју