ЖЕНСКИ СЕНИОРАТ И ПРАТЕЧКИ ПОЈАВИ ВО ТРАДИЦИСКАТ КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

Main Article Content

Анета Светиева

Abstract

Анализата на теренските податоците покажува дека женскиот сениоратпретставувал во основа културен модел, органски дел од концептот на народнатакултура сватена во нејзината целовитост како систем на специфични односи негдедо почетокот на 20. век. Тешко може да се зборува за сите причини кои влијаелеврз неговото обликување. Секако, не може да се исклучи влијанието наекономските причини, но не би било целисходно тие да се издвојуваат одконтекстот на севкупниот живот во одреден временски период.

Article Details

How to Cite
Светиева, Анета. 2016. “ЖЕНСКИ СЕНИОРАТ И ПРАТЕЧКИ ПОЈАВИ ВО ТРАДИЦИСКАТ КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 3 (November), 120-34. https://doi.org/10.37620/EAZ0330120s.
Section
Articles / Статии

Most read articles by the same author(s)