ЕКОНОМИИ СО СЕКСУАЛНОСТА: ПОЛОВИОТ/РОДОВИОТ ИДЕНТИТЕТ ЗА КОРИС(Т) КАЈ РОМИТЕ „ЖЕНИ“, СЕКСУАЛНИ РАБОТНИЧКИ ВО СКОПЈЕ

Main Article Content

Инес Црвенковска-Ристеска

Abstract

Во овој текст се занимаваме со локалниот полов/родов систем и половиот/родовиот идентитет за корист на Ромите „жени“ во ромската заедница во Скопје. Станува збор за локална концепција во која Роми родени како биолошки мажи, сакајќи да заработат за своите семејства, работат сексуална работа како „жени“ на „отворените“ и „затворените сцени“ во Скопје, Македонија и во Европа. Идејата дека сексуалноста може да биде искористена да се продава како услуга и од тоа да се заработува претставува една од важните причини да се одржува нивниот полов/родов идентитет и како „жени“ во рамките на локалниот економски систем на Ромите геј – „сексуални работнички“, низ сродничкиот систем „сестри“ во ромската заедница во Скопје.

Article Details

Section
Articles / Статии

References

Agathangelou, Anna. 2004. The Global Political Economy of Sex Desire, Violence, and Insecurity in Mediterranean Nation States. PALGRAVE MACMILLAN.
Agustín, L. M. 2005. „New Research Directions: The Cultural Study of Commercial Sex“. Sexualities 8 (5): 618–631.
Boris, E., S. Gilmore, R. Parreñas. 2010. „Sexual Labors: Interdisciplinary Perspectives toward Sex as Work“. Sexualities 13 (2): 131–137.
Cohen, Edward E. 2011. „A Banking Perspective“, Chapter: „Market economy – banking reality“. Athenian Economy and Society, Princeton University Press.
Connell, R. W. 1995. Masculinities. Berkley and Los Angeles: University of California Press.
Cornwall, Andrea, Nancy Lindisfarne (eds). 1994. Dislocating Masculinity, Comparative Ethnographies. Routledge, New York – London.
Crvenkovska Risteska, Ines. 2017. „How to survive researching sexuality? – The others about my research“. Collection Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis (И покрај сè: Етнологијата и антропологијата помеѓу теоријата и практиката), Ljupcho S. Risteski, Ines Crvenkovska Risteska (eds.). 113–129. Skopje: UKIM, FNSM, IEA.
Dalton, George. 1961. „Economic Theory and Primitive Society“. American Anthropologist 63: 1–25.
Garber, Marjorie. 1992. Vested Interests, Cross-Dressing & Cultural Anexity. Routledge, New York – London.
Graeber, David. 2012. „On Social Currencies and Human Economies: Some Notes on the Violence of Equivalence“. Social Anthropology 20 (4): 411–428.
Hall, T. M. 2007. „Rent-Boys, Barflies, and Kept Men: Men Involved in Sex with Men for Compensation in Prague“. Sexualities 10 (4): 457–472.
Hann, Chris, Keith Hart. 2011. Economic Anthropology. History, Ethnography, Critique. Polity Press.
Hastings, Donnan, Magowan Fiona. 2010. The Anthropology of Sex. BERG.
Khan, Shivananda. 2001(1999). „Through a Window Darkly: Men Who Sell Sex to Men in India and Bangladesh“. Men Who Sell Sex. International Perspectives on Male Prostitution and AIDS. Aggleton Peter (ed.). 195-212. UCL Press Taylor & Francis Group.
Kotiswaran, Prabha. 2011. Dangerous Sex, Invisible Labor Sex Work and the Low in India. Princeton University Press.
Kulick, Don. 1998. Travesti, Sex, Gender and Culture among Brazilian Transgendered Prostitutes. Edited by Herdt Gilbert. University of Chicago Press.
Laqueur, Thomas. 1990. Making Sex, Body and Gender From the Greeks to Freud. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
Loizos, Peter, Evthymios Papataxiarchis (eds.). 1991. Contested Identities. Gender and Kinship in Modern Greece. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Middelthon, Anne-Lise. 2002. „Being Anally Penetrated: Erotic Inhibitions, Improvizations and Transformations“. Sexualities 5 (2): 181–200.
Nanda, Serena. 1986. ‘The Hijras of India’, in Journal of Homosexuality 11(3-4): 35-54.
Parker, Richard, Peter Aggleton (eds.). 2007. Culture, Society and Sexuality. Abingdon, UK: Routledge, Taylor & Francis Group, New York – London.
Polanyi, Karl. 2001(1944). The Great Tranfsormation, The Political and Economic Origins of Our Time. Beacon Press.
Wikan, Unni. 1991. „Neither Man nor Woman: The Hijras of India, by Serena Nanda“. Journal of History of Sexuality 1(4): 720–723.
Zelizer, Viviana A. 2010. Economics Lives, Chapter Title: 8. Money, Power, and Sex. Princeton University Press.
АИЕА. 2006/2007. Проект: Мапирање и студија заснована во заедницата за адолесценти што се под најголем ризик од ХИВ/СИДА/СПИ во Македонија, интервјуа со МСМ и АНСУ, ромска заедница.
Жикић, Бојан. 2008. Ризик и насиље: Антрополошко проучавање сексуалног рада у Београду, Српски генеалошки центар.
Црвенковска-Ристеска, Инес. 2013. Антропологија на машката истополова сексуалност во секојдневјето – однесување и идентитет. ИЕА, ПМФ, УКИМ – Скопје.