ШТО Е НЕОПХОДНО ЗА ДА СЕ СТАНЕ САМООДРЖЛИВО ДОМАЌИНСТВО НА ПЛАНИНАТА РОДОПИ, БУГАРИЈА

Main Article Content

Детелина Тошева

Abstract

Дел од трансформациите во руралната Бугарија по падот на социјализмот во 1989 година може да се опишат како имплементација на неолибералните политики, обликувани од општите трендови како што се намалувањето на социјалната држава, воведувањето на пазарите во јавните и приватните сфери и гледиштето дека самопретприемaчките поединци се најдобро опремени да живеат успешен живот во таква средина. Втората карактеристика може да се сумира како моделирање на неолиберална личност. Сепак, студиите од постсоцијалистичките околности покажуваат дека таквата личност е секогаш вкоренета во историјата и во општествените односи. Оваа статија ја продлабочува оваа анализа уште повеќе, посебно осврнувајќи се на доместикацијата на неолиберализацијата во Бугарија, при што семејството, домот и семејната енергија, до одреден степен, станаа пазарни вредности. Таа се базира на етнографски теренски истражувања спроведени од 2009 година во јужниот дел на централниот регион на Родопите. Се следи траекторијата на едно семејство што се обидува да основа семеен хотел со проширување на својата куќа, нудејќи им ја првенствено својата домашно одгледана храна на туристите и искористувајќи ги енергиите на членовите на домаќинството за таа цел. Нивниот обид да добијат парична помош од програмата на Европската Унија не успеал. Како резултат на тоа, тие се нашле многу задолжени и обврзани да работат како мигранти во Обединетото Кралство. Оваа студија на случај покажува како идејата да се постигне пазарна вредност на себеси и на домот ги исполнила одредените локални услови, така што изродила локално негуван идеал за комерцијалниот дом, како и тоа колку е тешко да се оствари овој идеал.

Article Details

How to Cite
Тошева, Детелина. 2019. “ШТО Е НЕОПХОДНО ЗА ДА СЕ СТАНЕ САМООДРЖЛИВО ДОМАЌИНСТВО НА ПЛАНИНАТА РОДОПИ, БУГАРИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 17 (November), 60-98. https://doi.org/10.37620/0060t.
Section
Articles / Статии

References

Annist, Aet. 2014. ‘Losing the Enterprising Self in Post-Soviet Estonian Villages’. Neoliberalism, Personhood, and Postsocialism: Enterprising Selves in Changing Economies, edited by Nicolette Makovicky. 89–108. Farnham, UK: Routledge, Ashgate Publishing.
Bethmann, Carla. 2013. Clean, Friendly, Profitable”? Tourism and the Tourism Industry in Varna, Bulgaria. Berlin: LIT.
Brunnbauer, Ulf. 2002. ‘Families and Mountains in the Balkans: Christian and Muslim Household Structures in the Rhodopes, 19th-20th Century’. The History of the Family 7 (3): 327–350.
Cellarius, Barbara A. 2000. ’You Can Buy Almost Everything with Potatoes”: An Examination of Barter During Economic Crisis in Bulgaria’. Ethnology 39 (1): 73–92.
Clayer, Nathalie, Xevier Bougarel. 2013. Les musulmans de l’Europe du Sud-Est. Des Empires aux États balkanique. Paris: IISMM – Karthala.
Creed, Gerald W. 1998. Domesticating Revolution: From Socialist Reform to Ambivalent Transition in a Bulgarian Village. University Park: Pennsylvania State University Press.
Duijzings, Ger, ed. 2014. Global Villages: Rural and Urban Transformations in Contemporary Bulgaria. London, New York: Anthem Press.
Ganev, Venelin I. 2007. Preying on the State: The Transformation of Bulgaria after 1989. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Ghodsee, Kristen. 2005. The Red Riviera: Gender, Tourism, and Postsocialism on the Black Sea. Durham: Duke University Press.
Gudeman, Stephen, Alberto Rivera. 1990. Conversations in Colombia: The Domestic Economy in Life and Text. Cambridge: Cambridge University Press.
Hann, Chris, Keith Hart. 2011. Economic Anthropology: Histоry, Ethnography, Critique. Cambridge: Polity.
Hart, Keith, Jean-Louis Laville, Antonio David Cattani, eds. 2010. The Human Economy: A Citizen’s Guide. Cambridge: Polity.
Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
Hatziprokopiou, Panos, Eugenia Markova. 2015. ‘Labour Migration and other Forms of Mobility Between Bulgaria and Greece: The Evolution of a Cross-Border Migration System’. Migration in the Southern Balkans: From Ottoman Territory to Globalized Nation States, edited by Hans Vermeulen, Martin Balwdin-Edwards, Riki van Boeshoten. 183–08. Cham: Springer Open2.
Junghans, Trenholme. 2001. ‘Marketing Selves: Constructing Civil Society and Selfhood in Post-socialist Hungary’. Critique of Anthropology 21 (4): 383–400.
Kaneff, Deema. 2002. ‘The Shame and Pride of Market Activity: Morality, Identity and Trading in Postsocialist Rural Bulgaria’. Markets and Moralities: Ethnographies of Postsocialism, edited by Ruth Mandell, Caroline Humphrey. 33–51. Oxford: Berg.
Kaneff, Deema. 2014. ‘Rural – Urban Relations in a Global Age’. Global Villages: Rural and Urban Transformations in Contemporary Bulgaria, edited by Ger Duijzings. London. 33–51. New York: Anthem Press.
Lynch, Paul A., Alison J. McIntosh, Hazel Tucker, eds. 2009. Commercial Homes in Tourism: An International Perspective. London, New York: Routledge.
Makovicky, Nicolette, ed. 2014. Neoliberalism, Personhood, and Postsocialism: Enterprising Selves in Changing Economies. Farnham, UK: Routledge, Ashgate Publishing.
Ong, Aihwa. 2007. ‘Neoliberalism as Mobile Technology’. Transactions of the Institute of British Geographers 32 (1): 3–8.
Rose, Nikolas. 1996. Inventing Our Selves: Psychology, Power, and Personhood. Cambridge: Cambridge University Press.
Stenning, Alison, Adrian Smith, Alena Rochovská, Dariusz Świątek. 2010. Domsticating Neo-Liberalism: Spaces of Economic Practice and Social Reproduction in Post-Socialist Cities. Oxford: Wiley.
Tocheva, Detelina. 2015a. ‘They Work in a Closed Circle”: Self-Sufficiency in House-Based Rural Tourism in the Rhodope Mountains, Bulgaria’. Oikos and Market: Explorations of Self-Sufficiency after Socialism, edited by Stephen Gudeman, Chris Hann. 137–161. New York: Berghahn Books.
Tocheva, Detelina. 2015b. ‘Kurban: Shifting Economy and the Transformations of a Ritual’. Economy and Ritual: Six Studies of Postsocialist Transformations, edited by Stephen Gudeman, Chris Hann. 107–136. New York: Berghahn Books.
Tocheva, Detelina. Необјавено. Building a House with Unpaid Labour: The Changing Meaning of a Fictitious Commodity.
Umbres, Radu Gabriel. 2014. ‘Building on Trust: Open-ended Contracts and the Duality of Self-interest in Romanian House Construction’. Neoliberalism, Personhood, and Postsocialism: Enterprising Selves in Changing Economies, edited by Nicolette Makovicky. 127–143. Farnham, UK: Routledge, Ashgate Publishing.
Wilk, Richard R. 1997 (1991). Household Ecology: Economic Change and Domestic Life among the Kekchi Maya in Belize. DeKalb: Northern Illinois University Press.