„НАЦИОНАЛНАТА ПРИПАДНОСТ НА НАРОДНОТО ТВОРЕШТВО“ – ПО ПРИМЕРИ ОД СПИСАНИЕТО „МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР“ И НЕГОВИТЕ ИЗДАНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1968 ДО 1991 ГОДИНА –

Main Article Content

Ана Ашталковска Гајтаноска

Abstract

„Националната припадност на народното творештво“ е наслов инспириран од многубројните трудови во списанието „Македонски фолклор“ што се занимаваат токму со утврдувањето на македонската национална припадност на фолклорот како една од поважните задачи на фолклористиката во Македонија. Главниот интерес во текстот е третманот на фолклорот, односно на народното творештво во југословенскиот период со посебен акцент на идеализираната субјективна, идеолошки и патриотски оптоварена нарација за народното творештво и за неговите носители. 

Article Details

Section
Articles / Статии

References

Ристески, Љ. 2014. „Само што излеговме од опинци, етнолозите сакаат повторно да нè вратат во нив“. Статусот на етнологијата во Македонија во периодот на социјализмот (1946–1953), во: За етнологијата... безброј прагови сме преминале... За Анета Светиева, Ристески Љупчо, Ана Ашталковска Гајтаноска (ур.). 55–76. Скопје: ИЕА.

Čapo, J. 2014. ‘Ethnology and Anthropology in Europe. Towards a Trans-National Discipline’, Cultural Analysis 13: 51–76.

Čolović, I. 1994. Bordel ratnika, folklor, politika i rat, drugo izdanje. Beograd: Biblioteka XX vek.

Karamihova, M. 2017. ‘Teaching Bulgarian Ethnology During Post-Communist Period’, во: Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis, Risteski Lj., Ines Crvenkovska Risteska (ур.). 71–80. Skopje: IEA.

Mihăilescu, V., Iliev, I., Naumović, S. (ур.). 2008. ‘Introduction’, Studying Peoples in the People’s Democracies II, Socialist Era Anthropology in South-East Europe. 1–18. Berlin: LIT-Verlag.

Prica, I. 2004/2005. Etnologija postsocijalizma i prije. Ili: Dvanaest godina nakon „Etnologije socijalizma i poslije“, Etnološka Tribina 27–28(34/35): 9–22.

Vukov, N. 2012. Ethnoscripts and nationographies: imagining nations within ethnographic museums in East Central and Southern Europe, Great Narratives of the Past. Traditions and Revisions in National Museums Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Paris 29 June – 1 July & 25–26 November 2011. Dominique Poulot, Felicity Bodenstein & José María Lanzarote Guiral (eds) EuNaMus Report No 4. Linköping University Electronic Press, 331–343, пристапено на: 12.12.2018.

Wilson, W. 1973. ‘Herder, Folklore and Romantic Nationalism’, Journal of Popular Culture 6(4): 819–835.