НЕКОИ РОДОВИ АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛИЗМОТ

Main Article Content

Маргарита Карамихова

Abstract

Написот претставува краток преглед на резултатите од проучувањето на динамиката на женската долна облека во времето на социјализмот во Бугарија. Изборот на темата за истражување е инспириран од концептот дека ставовите кон жените, женските тела и сексуалноста на жените може да се откријат преку динамиката на нештата. Проучувањето на долната облека во контекст на идеологијата и секојдневниот живот може да ни помогне да откриеме многу невидливи карактеристики на секојдневниот живот за време на социјализмот. Авторката силно верува дека таквата компаративна студија е навремена и неопходна да се развие во сите земји од поранешниот Советски блок во смисла на откривање сличности и разлики во идеологиите, економиите и политиките.

Article Details

How to Cite
Карамихова, Маргарита. 2020. “НЕКОИ РОДОВИ АСПЕКТИ НА СОЦИЈАЛИЗМОТ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 20 (20), 164-94. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/457.
Section
Articles / Статии

References

Гурова, Олга. 2008. Советское нижнее белье: между идеологией и повседневностью. М.: Новое литературное обозрение.
Карамихова, Маргарита. 2010. Етюд за „онези дни“ и петел (без крилца), http://ebox.nbu.bg/unclo10/view_lesson.php?id=177, пристапено на 24.09.2019
Althusser L. 2000. ‘Ideology Interpellates Individuals as Subjects’, in Identity: A Reader, Ed. by Paul du Gay at al L: SAGE PubL.
Chang, Heewon, 2007. „Autoethnography: raising cultural consciousness of self and others“, Methodological Developments in Ethnography 12: 207–221.
Creed, Gerald W. 1998. Domesticating Revolution: From Socialist Reform to Ambivalent Transition in a Bulgarian Village. Pennsylvania State University Press.
Fields, Jill, 2007. ‘The Invisible Woman Intimate Apparel Advertising’, in: An Intimate Affair Women, Lingerie, and Sexuality. 174– 216. University of California Press.
Kaser, Michael C. 1967. Comecon: Integration problems of the planned economies. Oxford University Press.
Robbe, Ksenia. 2019. ‘Post-socialist and comparative memory studies (PoSoCoMeS)’, https://www.memorystudiesassociation.org/wp-content/uploads/2019/05/PoSoCoMeS-newsletter-11.pdf, пристапено на 24.09.2019.