СМЕА, А НЕ ВОЈНА: ХУМОРОТ, САТИРАТА И РАСПАЃАЊЕТО НА ЈУГОСЛАВИЈА

Main Article Content

Илина Јакимовска

Abstract

Текстот прави краток преглед на политичката критика преку медиумот на хуморот и сатирата во време на поранешна Југославија и за време на нејзиниот распад. Земени се предвид повеќе значајни списанија и индивидуални автори од повеќе поранешни југословенски републики, кои во тешки времиња за слободата на говорот покажале смелост и храброст со алатките што им стоеле на располагање да опишат, да критикуваат и да предупредат во однос на национализмите и залудноста на војните.
Нивните дела денес имаат уметничко, но и историско и антрополошко значење, бидејќи зборуваат, повеќе од официјалната и често цензурирана историја, за времето во кое настанале и околностите во кои гласовите на разумот биле потиснати.

Article Details

How to Cite
Јакимовска, Илина. 2020. “СМЕА, А НЕ ВОЈНА: ХУМОРОТ, САТИРАТА И РАСПАЃАЊЕТО НА ЈУГОСЛАВИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 20 (20), 196-208. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/459.
Section
Articles / Статии

References

Дежуловиќ, Борис. 2013. „Во потрага по загубеното време“ (збирка колумни). Скопје: Табахон.

Pavelić, Boris. 2014. Smijeh slobode: uvod u Feral Tribune, (prvo izdanje). Zagreb: Adamić.

Официјална страница на Галеријата „Остен“
http://www.osten.mk/hronologija/ (пристапено на: 14.10.2018).

Most read articles by the same author(s)