БЕКТАШКИОТ ТАРИКАТ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА СОЦИЈАЛИЗМОТ

Main Article Content

Виктор Трајановски

Abstract

Предложениот труд има за цел да му понуди на читателот одредени податоци за најзначајните карактеристики и специфичности на бекташкиот дервишки ред во Македонија за време на социјалистичкиот период. Опфатени се одредени политички одлуки, но и општествени појави и процеси што директно ќе влијаат врз (не)егзистирањето на одредени бекташки теќиња, но и врз текот на бекташкиот живот воопшто.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Трајановски, Виктор. 2020. “БЕКТАШКИОТ ТАРИКАТ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА СОЦИЈАЛИЗМОТ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 20 (20), 298-332. https://doi.org/10.37620/EAZ2020298t.
Section
Articles / Статии

References

Изети, Метин. 2008. Тековите на тесавуфот, Тетово: Здружение за културна афирмација „СКОФИА“.
Илиевски, Борче. 2011. Македонско - српските црковни односи 1944–1970, Скопје: Институт за историја, Филозофски факултет.
Јордановска, Станислава. 2014. Празникот Ашуре кај дервишкиот ред бекташи од село Канатларци, дипломска работа одбранета на Институтот за етнологија и антропологија, Природно-математички факултет, ментор: проф. д-р Љупчо Ристески, Скопје, ракопис.
Конеска, Елизабета. 2006. „Дилеми околу историјата на црквата Св. Никола или Х’д’р баба турбето во Македонски Брод“, Гласник 50 (1): 161 – 168.
Конеска, Елизабета. 2008. „Денот на ашуре кај тарикатите во Македонија“, во: Транзициите во историјата и културата, (Прилози од Меѓународната научна конференција одржана во Скопје на 30–31 октомври 2006 година, во соработка со Етнографскиот институт со музеј при Бугарската академија на науките), 421 –430. Скопје: Институт за национална историја.
Конеска, Елизабета. 2009. „Преглед на бекташкиот дервишки ред во Р. Македонија“, во: Балканите между традицията и модерноста. Админи¬ст¬ра¬тив¬ни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII–XIX век), 229 –255. София: ИК „ГУТЕНБЕРГ“.
Петровски, Трајан. 1994. Дервишки прстен, Скопје: Култура.
Светиева Анета. 2000. „Социјална култура на четири Велешки села: Теово, Ореше, Мелница и Горно Врановци“, во проект The Multicultural and Ethnic Characteristics of Four Villages in the Veles Region - Republic of Macedonia, достапно на: http://www.ethnologs-dep.org/VELES/indexV.htm, пристапено на: 04.05.2014 г. веб-страната повеќе не е активна.
Стојановски, Александар. 1979. „Едно потврдено предание“, Музејски гласник на Историскиот музеј на Македонија 4: 53 – 57. Скопје.
Стојановски, Александар (редактор). 1998. „Македонија под турска власт (од XIV до крајот на XVIII век)“, во: Историја на македонскиот народ, том втори. Скопје: Институт за национална историја.
Трајановски, Виктор. 2018. Дервишкиот ред халвети-хајати во Охрид, Скопје: Институт за етнологија и антропологија, Центар за етнолошки истражувања и применета антропологија.
Што е тоа Суфизам, достапно на: http://www.islamska-zaednica.com/forum/topic/945-што-е-тоа-суфизам/, пристапено на: 12.12.2016.
Abiva, Hüseyin. A Glimpse at Sufism in the Balkans, https://www.alevibektasi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=689%3Aa-glimpse-at-sufism-in-the-balkans&catid=46%3Aaratrmalar-ingilizce&Itemid=69, пристапено на: 28.8.2018.
Birge, John Kingsley. 1937. The Bektashi Order of Dervishes, Luzac & CO., London W.C.
Ćehajić, Džemal. 1986. Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo: Grafo-art atelje.
Čolić, Ljiljana. 1995. Derviški redovi muslimanski: Tekije u Skoplju, knjiga LXXIV. Beograd: Filološki fakultet u Beogradu.
Filipović, Milenko S. 1954. „The Bektashi in the District of Strumica (Macedonia)“, Man 54: 10–13.
Hasluck, Frederick William. 1929. Christianity and Islam under the Sultans, Vol. II. Oxford: Clarendon Press.
Izeti, Metin. 2001. Tarikatı Bektashian, Tetovë:„Çabej“.
Kara, Mustafa, Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, Istanbul 1999, цитирано во: Изети, Метин. 2008. Тековите на тесавуфот, Тетово: Здружение за културна афирмација „СКОФИА“.