КУЛТУРНИТЕ ПОЛИТИКИ И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА: ФОРМИРАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА

Main Article Content

Даворин Трпески

Abstract

Во социјалистичкиот период, до 1991 година, вардарскиот дел од Македонија бил во составот на југословенската федерација, па оттука и генералната политика и културната политика се реализирале под раководство на Белград и целосно се потпирале врз идеологијата што била својствена за системот на Југославија. Секако, Македонија во тие рамки се развивала како република што имала и одредени овластувања и можела, донекаде, сама да го организира политичкиот и културниот живот, но во рамките на југословенската политика. При обидите да се најде нешто што го обработува делот на културната политика, забележително е тоа што речиси и не постојат трудови што се однесуваат само на Македонија, туку тие, пред сè, се однесуваат на целокупната територија на Југославија. Исто така, може да се забележи дека сè што постои од литературата, главно, се однесува на позитивизмот во однос на политиката и на културната политика на Југославија, но и на негативниот критицизам кон капиталистичките земји и на нивните политики.

Article Details

How to Cite
Трпески, Даворин. 2020. “КУЛТУРНИТЕ ПОЛИТИКИ И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА: ФОРМИРАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 20 (20), 10-26. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/473.
Section
Articles / Статии

References

Браун, Кит. 2010. Минатото под прашање. Модерна Македонија и неизвесностите на нацијата, Скопје.
Димитриевски, Предраг. 2019. „Дали 7 октомври лета во балонот на Илинденска Македонија“, pressingtv од 19.6.2019: https://pressingtv.mk/makedonija/dali-7-oktomvri-leta-vo-balonot-na-ilindenska-makedonija/ (пристапено на: 24.8.2019).
Документи. 2010. „Документи за ликвидирането на македонския научен институт“, https://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=237:-1941-1947-&catid=29:2010-04-24-09-14-13&Itemid=61 (пристапено на: 23.8.2019).
Језерник, Божидар. 2002. „Македонци: сомнителни заради нивното отсуство“, ЕтноАнтропоЗум 2: 30-80.
Македонско знаме. 1946. София.
Микулић, Татјана. 2009. „Концепт ‘друштвене драме’: сахрана Зорана Ҕинђића“, Antropologija 9: 73-88.
Михајловски, Кирил. 1971. „Силно е македонското чувство“, Скопје: Млад борец.
Прњат, Бранко. 1987. Синдикат и остваривање циљева културне политике. Београд: Институт за политичке студије.
Eliade, Mircea. 2003. Sveto i profano, Novi Sad – Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Zlatar, Andrea. 2001. „Kultura u tranzicijskom periodu u Hrvatskoj“, Reč 61(7): 59–74.
Jović, Dejan. 2003. Jugoslavija – država koja je odumrla: Uspon, kriza i pad Četvrte Jugoslavije (1974–1990), Beogra: Prometej, Zagreb i Samizdat B92.
Peranović, Branko. 1988. Istorija Jugoslavije, 1918 – 1988, knj. III, Beograd: Nolit.
Prnjat, Branko. 1979. Kulturna politika, Beograd: Radnička štampa.
Tomić, Vera. 1969 Kulturna politika II, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.

Most read articles by the same author(s)