АФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ НА „АВТОНОМНАТА ЗОНА“: ОД МЕЛАНХОЛИЈА ДО ЗАЈАКНАТА ПОЛИТИЧКА АКЦИЈА

Main Article Content

Ана Блажева

Abstract

Текстот го истражува политичкиот потенцијал на меланхолијата како дел од афективните политики на „Автономната зона“, активност имплементирана од студентското движење „Студентски пленум“ во 2015 година во Македонија. Главниот фокус се однесува на афективниот потенцијал на „Автономната зона“ како времена, отелотворена и дејствена политичка пракса. На почетокот, во фокусот се психоаналитичкиот концепт за меланхолијата и нејзиниот социјален аспект. Социјалниот аспект на афективноста на меланхолијата е прикажан како маргинализирана позиција. Примерот што се користи во текстот се однесува на меланхоличната и маргинализираната позиција на студентите во македонското општество пред појавата на студентското движење. Следува теориската рамка, која поаѓа од современите интердисциплинарни пристапи кон отелотворено и дејствено[1] социјално учество во споделениот свет. Овој пристап е феноменолошка перспектива кон социјалните акции што вклучуваат концепти како интерсубјективност, интертелесност и интерафективност. Овој пристап потоа се користи како основа за анализа на афективните политики инспирирани од Силвија Федеричи и нејзиното тврдење дека репродуктивната работа и сфера можат да бидат потенцијал за политичка имагинација и антикапиталистичка социјална трансформација.
Истражувањето и анализата се имплементирани врз специфичен дел на студентското движење „Студентски пленум“, отелотворено и дејствено воспоставено преку окупацијата на Универзитетот наречена „Автономна зона“ во 2015 година во Македонија. „Автономната зона“ траеше две недели во текот на кои студентите го организираа животот и просторот на Филозофскиот и Филолошкиот факултет на универзитетскиот кампус на „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Анализата ги следи отелотворените, дејствените и интеркорпорални афективни искуства, доживувањето на просторот, интимноста, солидарноста и одговорноста како главни аспекти на афективните политики што беа употребени како политички алатки и како личен капацитет за трансформација. Анализата покажува дека афективните искуства на студентите за време на окупацијата биле најважниот аспект на трансформацијата на меланхоличното искуство и маргинализираната социјална позиција.
 
[1] Enacted – во случајот е преведено ‘дејствено’ – неговото значење се поврзува со современите теории за емоциите каде што тие се разгледувани во постојана спрега со когницијата и во постојана реципрочна интеракција со околината. Дејствено тука означува динамична интеракција на организмот со околината, односно соучество во обликувањето на стварноста и светот. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles / Статии

References

Ahmed, Sara. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.
Blazheva, Ana. „Emotions and the Political: The Transformative Potential of Melancholy“. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture. Volume 13, 2016/17. Skopje: Institute of Social Sciences and Humanities – Skopje, 2017.
Cheng, Anne Anlin. The Melancholy of Race: Psychoanalysis, Assimilation and Hidden Greif. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Durt, Christoph, Fuchs, Thomas, Tewes, Christian. Ed. Embodiment, Enaction, and Culture Investigating the Constitution of the Shared World. The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, 2017.
Eng, David L., Kazanjian, David. Loss: The Politics of Mourning. Berkeley: University of California Press, 2003.
Federici, Silvia. Caliban and the Witch: Woman, the Body and Primitive Accumulation. Brooklyn NY: Autonomedia, 2004.
Federici, Silvia. Revolution Point Zero: Household Reproduction and Feminist Struggle. Verlag: PM Press, Common Notions, 2012.
Federici, Silvia. Women, Reproduction, and the Construction of Commons. Museum of Arts and Design (MAD), https://www.youtube.com/watch?v=zBBbVpbmRP0, пристапено на: 30.5.2018.
Feld, Alina N. Melancholy and the Otherness of God: A Study of the Hermeneutics of Depression. Plymouth: Lexington Books, 2011.
Freud, Sigmund. „Mourning and Melancholia“. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914–1916): On the History of the Psycho-Analytic Movement, Papers on Metapsychology and Other Works, by Freud Sigmund, 1917, 237–258, London : The Hogarth press : The Institute of Psycho-Analysis, 1957.
Frijda, N. H. The Emotions, Cambridge, UK and New York: Cambridge University Press, 1987.
Jasper, James M. „Cultural Approaches in the Sociology of Social Movements“. Handbook of Social Movements Across Disciplines, by Klandermans, Bert, Roggeband, Conny. NY: Springer, 2010.
Klandermans, Bert, Roggeband, Conny. Handbook of Social Movements Across Disciplines. New York: Springer, 2010.
Klein, Melanie. „A Contribution to the Psychogenesis of Manic-Depressive States“. The International Journal of Psychoanalysis 16, 1935, 145–174.
Klein, Melanie. „Mourning and its relation to manic-depressive states“. The International Journal of Psychoanalysis 21, 1940,125–153.
Klibansky, Raymond, Panofsky, Erwin, Saxl, Fritz. Saturn and Melancholy: Studies in the History of Natural Philosophy, Religion, and Art. New York: Basic Books, 1964.
Koopmans, Ruud. „Protest in Time and Space: The Evolution of Waves of Contention“. The Blackwell Companion to Social Movements, edited by David A. Snow, Sarah A. Soule, Hanspeter Kriesi. Blackwell Publishing Ltd., 2004.
Kristeva Julia, The Black Sun: Depression and Melancholia, Columbia University Press, New York, 1989, 1-300.
Levitsky, Steven, Way, Lucan. „The Rise of Competitive Authoritarianism“. Journal of Democracy 13, no. 2 (2002), 51–65, doi:10.1353/jod.2002.0026.
Lipsky, Michael. „Protest as a Political Resource“. American Political Science Review 62, 1968, 1144–1158.
Madison, D. Soyini. Critical Ethnography: Method, Ethics аnd Performance. Thousend Oaks: Sage Publications, 2005.
McAdam, Doug, Tarrow, Sidney, Tilly, Charles. Dynamics of Contention. New York: Cambridge University Press, 2001.
Meyer, Christian, Streeck, Jürgen, Jordan, J. Scott. Intercorporeality: Emerging Socialities in Interaction. Oxford University Press, 2017.
Meyer, David S., Lupo, Lindsey. „Assessing the Politics of Protest: Political Science and the Study of Social Movements“. Handbook of Social Movements Across Disciplines, by Klandermans, Bert, Roggeband, Conny. NY: Springer, 2010.
Morris, A. D. „Political Consciousness and Collective Action“. Frontiers in Social Movement Theory, edited by A. D. Morris and C. McClurg Mueller. Binghampton, NY: Vail-Ballou Press, 1992, 351–373.
Mouffe, Chantal. Dimensions of Radical Democracy. Verso, 1992.
Salman, Ton, Assies, Willem. „Anthropology and the Study of Social Movements“. Handbook of Social Movements Across Disciplines, by Klandermans, Bert, Roggeband, Conny. NY: Springer, 2010.
Saukko, Paula. Doing Research in Cultural Studies: An introduction to classical and new methodological approaches. SAGE Publications, 2003.
Schiesari, Juliana. The Gendering of Melancholia: Feminism, Psychoanalysis, and the Symbolics of Loss in Renaissance Literature. Ithaca and London: Cornell University Press, 1992.
Smith, Jackie, Fetner, Tina. „Structural Approaches in the Sociology of Social Movements“. Handbook of Social Movements Across Disciplines, by Klandermans, Bert, Roggeband, Conny. NY: Springer, 2010.
Snow, David A., Soule, Sarah A., Kriesi, Hanspeter. „Mapping the Terrainin“. The Blackwell Companion to Social Movements, edited by David A. Snow, Sarah A. Soule, Hanspeter Kriesi. Blackwell Publishing Ltd., 2004.
Stekelenburg, Jacquelien van, Klandermans, Bert. „Individuals in Movements“. A Social Psychology of Contention, Handbook of Social Movements Across Disciplines, by Klandermans, Bert, Roggeband, Conny. NY: Springer, 2010.
Pensky, Max. Melancholy Dialectics: Walter Benjamin and the Play of Mourning Critical Perspectives On Modern Culture. Amherst: University of Massachusetts Press, 1993.
Поповска, Весна. Состојбата на правата на студентите во Република Македонија. Fridrih Ebert Stiftung, 2010.
Radden, Jennifer. The Nature of Melancholy: From Aristotle to Kristeva. New York: Oxford University Press, 2000.
Scott, Marratto. The Intercorporeal Self: Merleau Ponty on Subjectivity. Albany: State University of New York, 2012.
TenHouten, Warren D. A General theory of emotions and social life. Routledge Advances in Sociology. New York: Routledge, 2006.
Веб страница на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Достапна на: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=41&glavno=41, Пристапено на: 20,08,2021