СЕМЕЈНА ФОТОГРАФИЈА И НАРАЦИЈА

Main Article Content

Весна Петреска

Abstract

За визуелните документи што настануваат во состав на семејството или се поврзани со животот на определена личност, кои исто така бележат исклучителни моменти од текот на постоењето на едно семејство или пак ги документираат обредите на премин (свадба, раѓање на дете, родендени, смрт и сл.), се смета дека го отсликуваат идеотипското доживување на самиот себе или на семејството. Но, во истражувањето ќе се земе предвид комуникацискиот аспект што го нудат фотографиите во текот на теренското истражување. Акцентот е ставен на искуството здо- биено при сопствените теренски истражувања кога предмет на интерес беа обредите од семејниот циклус, особено свадбата, но и обредите при крштевка, раѓање на дете, кога овие моменти во многу случаи ми беа раскажувани со помош на фотографија. Величествениот однос кон фотографијата, но и можноста за правење фотоприкаска, особено доаѓаше до израз кога кажувачите ќе ги извадеа грижливо чуваните фотографии. Понатамошниот брз развој на фотографијата овозможува јавување на семејните фотоалбуми, кои се најпрво животноисториски класификации, тематизирајќи ги главните фази од животниот циклус. Во овој контекст можат да се споменат семејните албуми со новороденче, крштевка, свадба итн.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Петреска, Весна. 2016. “СЕМЕЈНА ФОТОГРАФИЈА И НАРАЦИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 12 (June), 38-54. https://doi.org/10.37620/EAZ15120038p.
Section
Articles / Статии

References

Боцев Владимир. 2006. Визуелна етнологија на македонските пусти села во обредно
време на слави (ракопис), магистерски труд одбранет на ПМФ на Институтот
за етнологија и антропологија во Скопје во 2006 година под менторство на
проф. д-р Анета Светиева.
Гавриловић Љиљана. 1996. Визуелни извори у етнолошким истраживањима, во:
Гласник Етнографског музеја, бр. 60, Београд, стр. 115–134.
Гирц Клифорд. 2007. Толкување на културите. Одбрани есеи. Магор, Скопје.
Наумовић Слободан. 1988. Питање визуелне грађе у етнологији, во: Етнолошке
свеске, IX, Beograd, стр. 113–123.
Старделов И. 2003. Манаки. Скопје.
Belaj Melanija. 2006. Obiteljska fotografija – analiza i interpretacija u okviru teorije
predstavljanja Ervinga Goffmana, во: Etnološka tribina, 29, стр. 53–69.
Belaj Melanija. 2010. Obiteljska fotografija. Između mita o idealnoj obitelji i proživljene
stvarnosti, во: Mitski zbornik, уредиле: Suzana Marjanić i Ines Prica, Institut za
etnologiju i folkloristiku, Biblioteka Nova etnografija, Zagreb, стр. 303–316.
Collier John, JR, Collier Malcolm. 1986. Visual Anthropology: Photography as a
Research Method. University of New Mexico Press. Previously published by Holt,
Rinehart and Winston, 1967, достапно на:
http://books-google.mk/books?Id=fDn8CrH8gRoC&pg=PA256&lpg=p1256&dg=Col
lier+John,+JR+and+Malcolm+Collier,+Visual+Anthropology&source=bl&ots
(последен пат посетено 10.1.2013)
Čapo-Žmegac Jasna, Gulin-Zrnić, Valentina, Šantek, Goran Pavel. 2006. Etnologija
bliskoga: Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, во: Etnologija
bliskoga: Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, уредиле: Jasna
Čapo-Žmegac, Valentina Gulin-Zrnić i Goran Pavel Šantek. Institut za etnologiju
i folkloristiku, Biblioteka Nova etnografija, Zagreb, стр. 7–52.
Lozica, Ivan. 2006. Tekstom o terenu, во: Etnologija bliskoga: Poetika i politika
suvremenih terenskih istraživanja, уредиле: Jasna Čapo-Žmegac, Valentina
Gulin-Zrnić i Goran Pavel Šantek. Institut za etnologiju i folkloristiku, Biblioteka
Nova etnografija, Zagreb, стр. 237–260.
Marković, Jelena. 2012. Pričanja o djetinstvu. Život priča u svakodnevnoj komunikaciji.
Biblioteka Nova etnografija. Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb.
Petreska, Vesna. 2014. Family memory and photography, во: Cultural memory, vol. 1,
Skopje, стр. 17-25.
Ruby, Jay. 1975. Is an Ethnofraphic Film a Filmic Ethnography, Studies in the anthropology
of Visual Communication, Vol. 2, No. 2, Fall 1975, 105, достапно на: http://astro.
temple.edu/~ruby/ruby/is.html. (последен пат посетено 10.1.2013).