ТЕШКОТИИ ВО НАДМИНУВАЊЕТО НА ЕТНОЦЕНТРИЗМОТ КАЈ МАКЕДОНСКИТЕ СТУДЕНТИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

Main Article Content

Ана Ашталковска Гајтаноска

Abstract

Турбулентните политички случувања во Македонија во последниве години дополнително го легитимираа парадоксот за етноцентричен етнолог или антрополог, особено во периодот на десно ориентираната власт. Овој феномен има своја историја со оглед на постоењето на концептот за национални научни дисциплини, чија цел е да го негуваат, зајакнуваат и често да го (пре)создаваат националниот идентитет. Таков е вообичаено впечатокот во јавноста за задачите на овие дисциплини. Текстот ги разгледува стереотипните ставови на студентите на Институтот за етнологија и антропологија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Северна Македонија, кои сè уште опстојуваат и покрај напорите на вработените да ги деконструираат и проблематизираат од методолошки аспект. Како илустрација за овој парадокс ќе ги користам трудовите на студентите по етнологија и антропологија што содржат етноцентрични, патриотски, па дури и националистички ставови. Иако студиската програма на Институтот не ги поддржува ваквите ставови на студентите во врска со тоа какви истражувачи треба да бидат во однос на нивниот национален идентитет, станува очигледно дека борбата со широко распространетите ставови може да биде многу тешка.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ашталковска Гајтаноска, Ана. 2022. “ТЕШКОТИИ ВО НАДМИНУВАЊЕТО НА ЕТНОЦЕНТРИЗМОТ КАЈ МАКЕДОНСКИТЕ СТУДЕНТИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 22 (December), 116-38. https://doi.org/10.37620/EAZ2222116ag.
Section
Articles / Статии

References

Етнолог (1992), Списание на Здружението на етнолозите на Македонија, год. I, бр. 1, Скопје.
Ристески, Љ. (1997), Ракописната заоставштина на Бранислав Русиќ, прилог кон историјата на етнолошката мисла во Македонија, Битола: Мисирков.
Ристески, Љ. (2014), „’Само што излеговме од опинци, етнолозите сакаат повторно да нè вратат во нив‘. Статусот на етнологијата во Македонија во периодот на социјализмот (1946–1953)“, во: Ристески, Љ., Ашталковска Гајтаноска, А. (ур.), За етнологијата... безброј прагови сме преминале... за Анета Светиева, Скопје: ИЕА, 55–76.
Светиева, А. (2005), „Конечно Институт за етнологија и антропологија на Универзитетот ’Св. Кирил и Методиј‘ во Скопје, Природно–математички
факултет“, Етнолог бр. 11, Скопје: МЕД, 225–232.
Benovska, M. (2007), „Anthropology and Related Disciplines: the view from Bulgaria“, Comment on Hann, Ch., Anthropology’s Multiple Temporalities and its Future in Central and Eastern Europe, A Debate, Working Paper No. 90, Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology, 11–14.
Bošković, A. (2010), „Between Ethnology and Anthropology: some formеr Yugoslav perspectives“, Comment on Hann, Ch., Anthropology’s Multiple Temporalities and its Future in Central and Eastern Europe, A Debate, Working Paper No. 90, Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology, 15–18.
Bošković, A., Eriksen, Th. Hylland (2010), „Introduction“, во: Bošković, A. (ур.), Other Peoples’ Anthropologies, Ethnographic Practice on the Margins, New York, Oxford: Berghahn Books, 1–19.
Čapo, J. (2014), „Ethnology and Anthropology in Europe. Towards a Trans-National Discipline“, Cultural Analysis 13, 51–76.
Hann, Ch. et al. (2007), Anthropology’s Multiple Temporalities and its Future in Central and Eastern Europe, A Debate, Working Paper No. 90, Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology.
Muršič, R. (2017), „Power, Knowledge and Freedom: Persisting Continental Ethnologists“, во: Risteski, Lj., Crvenkovska Risteska, I. (ур.), Against All Odds: Ethnology and Anthropology Between Theory and Practice, Skopje: IEA, 55–69.
Nedeljković, S. (2012), „Looking for the Right Formula: Studies of Ethnicity in Serbia“, Antropologija 12, sv. 2, Beograd, 273–290.
Risteski, Lj. (2017), „10 Years Institute of Ethnology and Anthropology (2005–2015)“, во: Risteski, Lj., Crvenkovska Risteska, I. (ур.), Against All Odds: Ethnology and Anthropology Between Theory and Practice, Skopje: IEA, 7–17.
Verdery, K. (2007), „’Frangulus‘ Anthropology and East European Ethnography: Тhe prospects for synthesis“, Comment on Hann, Ch., Anthropology’s Multiple Temporalities and its Future in Central and Eastern Europe, A Debate, Working Paper No. 90, Halle/Saale: Max Planck Institute for Social Anthropology, 48–51.
Vukov, N. (2011), „Ethnoscripts and nationgraphies: imagining nations within ethnographic museums in East Central and Southern Europe“, Great Narratives of the Past. Traditions and Revisions in National Museums, Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the
Past and the European Citizen, Paris 29 June – 1 July & 25–26 November 2011. Dominique Poulot, Felicity Bodenstein & José María Lanzarote Guiral (eds), EuNaMus
Report No 4. Published by Linköping University Electronic Press, 331–343, http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=078, пристапено на: 12.12.201