ЧУДОТО И НЕГОВИОТ СВЕТ ПРОСТОР ВО СРЕДНОВЕКОВНАТА ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА НА ПРИЛЕП: КУЛТОТ НА ЧУДОТВОРНАТА БОГОРОДИЦА ОД МАНАСТИРОТ ТРЕСКАВЕЦ

Main Article Content

Светлана Смолчиќ Макуљевиќ

Abstract

Идејата на овој труд е да се укаже на влијанието на феноменот на чудата и правењето чуда во создавањето на сакралниот простор на средновековната визуелна култура на Прилеп. Посебно внимание е посветено на култот на чудотворната Богородица од манастирот Трескавец. Фокусот е ставен на прикажување на создавањето на визуелната култура, како во светиот простор на црквата така и во сакралниот пејзаж.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Смолчиќ Макуљевиќ, Светлана. 2022. “ЧУДОТО И НЕГОВИОТ СВЕТ ПРОСТОР ВО СРЕДНОВЕКОВНАТА ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА НА ПРИЛЕП: КУЛТОТ НА ЧУДОТВОРНАТА БОГОРОДИЦА ОД МАНАСТИРОТ ТРЕСКАВЕЦ”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 22 (December), 140-60. https://doi.org/10.37620/EAZ2222140sm.
Section
Articles / Статии

References

Аџиевски, Коста. 1994. Пелагонија во средниот век (од доаѓањето на Словените до паѓањето под турска власт). Скопје.
Живојиновић, Мирјана. 1972. Светогорске келије и пиргови у средњем веку. Београд: Византолошки институт САНУ.
Лома, Aлександар. 2000. „Порекло и изворно значење словенске речи чудо“. Чудо у словенским културама. Нови Сад, 7–21.
Милановић, Весна. 1987. „Пророци су те наговестили у Пећи“. Aрхиепископ Данило II и његово доба. Ур. Војислав Ђурић. Београд: САНУ, 409–423.
Мирковић, Лазар. 1918. Православна литургика или наука о богослужењу источноправославне цркве. Први опћи део. Сремски Карловци.
Михаљчић, Раде. 1980. Крај српског царства. Београд.
Радојчић, Светозар. 1965. „Епизода о Богородици-Гори у Теодосијевом ’Животу св. Саве‘ и њена веза са сликарством XII и XIV века“. Текстови и фреске. Нови Сад: Матица српска, 114–127.
Ристески, Љупчо С. 2005. Категориите време и простор во народната култура на Македонците. Скопје: Матица македонска.
Смолчић Макуљевић, Светлана. 2019. Манастир Трескавац. Београд.
Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија. I–IV. Уредник Владимир Мошин. Скопје 1975–1981.
Татић-Ђурић, М. 1966. „Стеатиска иконица из Куршумлије“. Зборник за ликовне уметности. T. I. Нови сад, 65–83.
Трифуновић, Ђорђе. 1990. Азбучник српских средњевековних књижевних појмова. Београд.
Чудотворная икона в Византии и древней Руси. Уред. Лидов Алексей Михайлович. Москва 1996.
Шалина, Ирина. 1996. „Богоматерь Эфесская-Полоцкая-Корсунская-Торопецкая: исторические имена и архетип чудотворной иконы“. Чудотворная икона в Византии и древней Руси. Уред. Лидов Алексей Михайлович. Москва, 200–236.

Belting, Hans 2001. Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft. München.
Belting, Hans. 2003. Das Bild und sein Publikum im Mittelalter: Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion. Berlin.
Belting, Hans. 2011. Bild und Kult: Еine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. München.
Carr, Annemarie Weyl. 2002. „Icons and the Object of Pilgrimage in Middle Byzantine Constantinople“. Dumbarton Oaks papers 56. Washington, 75–92.
Cotsonis, John.1994. „The Virgin with the ’Tongues of Fire‘ on Byzantine Lead Seals“. Dumbarton Oaks papers 48, Washington, 221–227.
Goodich, Michael. 2007. Miracles and Wonders: The development of the concept of miracle, 1150 – 1350. Routledge.
Kelhoffer, James A. 2000. Miracle and mission: the authentication of missionaries and their message in the longer ending of Mark. Tübingen: Mohr Siebeck.
Kovačević, Ljubomir. 1878. „Nekoliko primera staroj srpskoj književnosti“. Starine X. Zagreb: JAZU, 280–282.
Lexikon des Mittelalters IX. München: LexMA-Verlag, 1998, s. v. Wunder, Arnold Angenendt, 351–353; s. v. Wunder B. Byzanz, F. Tinnefeld, 353–354; s. v. Wunder, D. Judentum, R. Schmitz, 361–362.
Morris, Rosemary. 1997. „The Origin of Athos“. Mount Athos and Byzantine Monasticism. Eds. Anthony Bryer, Mary Cunningham. Aldershot, 37–46.
Papachryssanthou, Denise. 1975. „Le Monachisme Athonite: ses Origines, son Organisation“. Actes du Prôtaton, éd. diplomatique par Denise Papachryssanthou. Archives de l'Athos, 7. Paris, 3–164.
Ricl, Marijana. 1994. „New Greek Inscriptions from Pelagonia and Derriopos“. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 101. Köln, 151–163.
Sacred images East and West. Eds. Ousterhout Robert and Brubaker Leslie,. Chicago: University of Illinois Press, 1995.
Smolčić Makuljević, Svetlana. 2014. „The Holy Mountain in Byzantine visual culture of medieval Balkans Sinai – Athos – Treskavac“. Heilige Landschaften – Heilige Berge. Akten des 8. Internationalen Barocksommerkurses der Stiftung Bibliothek Werner Oechslin. Einsiedeln/Zürich. 242–261.
The Oxford Dictionary of Byzantium. 1–3. Ed. Alexander P. Kazhdan. New York – Oxford 1991, s. v. Miracles, Nancy Peterson-Ševčenko, 1378–1379.