НАЦИОНАЛНИОТ ИДЕНТИТЕТ И КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА ВО МАКЕДОНИЈА (2006 – 2016)

Main Article Content

Јасмина Пијанманова

Abstract

Целта на овој текст е да ја истражи, анализира и евалуира културната политика во Македонија олицетворена во владиниот проект „Скопје 2014“, особено во Музејот на македонската борба за самостојност и независност – Музеј на ВМРО – Музеј на жртвите на комунистичкиот режим, со посебен акцент на посткомунистичките политики на сеќавање, кои се користат за преобликување на посткомунистичкиот и националниот идентитет.
Културните политики што се однесуваат на монументализацијата на историските наративи и култури создаваат нов „национален“ етнички идентитет, што придонесува за понатамошно етнизирање на сеќавањата на заедницата, особено во едно мултиетничко општество. Доколку се продолжи со поддршка на овие политики, постои опасност од создавање на просторни културни енклави со посебни моноетнички идентитетски маркери.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles / Статии

References

Anderson, Benedict, 2006, Imagine Community, London: Verso.
Bennett, Tony, 2011, The birth of the museum, New York: Routledge.
Brubaker, Rogers, 2004, Ethnicity without Groups, Cambridge: Harvard University Press.
Derrida, Jaques, 1992, Acts of Literature, New York: Routledge.
Dragičević Šešić, Milena, 2009, Arts, Festivals and Geopolitics, Belgrade: Creative Europe Desk Serbia.
Howard, Michael, 1991, Lessons of History, Oxford: Clarendon Press.
Piotrowski, Piotr, 2014, From Museum Critique to the Critical Museum, Warsaw.
Prelec, Tena, 2014, Brand Old Skopje, LSEE Blog, http://blogs.lse.ac.uk/lsee/2014/12/15/brand-old-skopje/

Национална стратегија за развој на културата 2013–2017: http://www.kultura.gov.mk/index.php/component/content/category/60
Стратегија за развој на културата на град Скопје 2011–2015: http://www.skopje.gov.mk/, пристапено на: 15.02.2022.