[1]
Конеска, Е. 2016. АСПЕКТИ НА СОЗДАВАЊЕТО И ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ЕТНОЛОШКИТЕ ФИЛМОВИ. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум. 7 (Nov. 2016), 116-130. DOI:https://doi.org/10.37620/EAZ0970116k.