[1]
Петреска, В. 2016. МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖУВАЊА ПРИ СМРТТА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум. 7 (Nov. 2016), 158-194. DOI:https://doi.org/10.37620/EAZ0970158p.