[1]
Милановска, Б. 2020. СТАНБЕНАТА ПОЛИТИКА И ДОМУВАЊЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум. 20, 20 (Sep. 2020), 242-268.