[1]
Пијанманова, Ј. 2022. НАЦИОНАЛНИОТ ИДЕНТИТЕТ И КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА ВО МАКЕДОНИЈА (2006 – 2016). EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум. 22, (Dec. 2022), 162-194. DOI:https://doi.org/10.37620/EAZ2222162p.