[1]
Насева, Г. 2023. СТУДИЈА ЗА СЕЌАВАЊЕТО ВО ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКАТА КИНЕМАТОГРАФИЈА ПРЕКУ ФИЛМОТ „СНЕГ“ НА АИДА БЕГИЌ. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум. 23, (Dec. 2023), 16-28. DOI:https://doi.org/10.37620/EAZ2323016n.