(1)
Ристески, Љ. ПРОСТОРОТ И ГРАНИЦИТЕ МЕЃУ СВЕТОВИТЕ. ЕАZ/ЕАЗ 2016, 154-178.