(1)
Конеска, Е. АСПЕКТИ НА СОЗДАВАЊЕТО И ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ЕТНОЛОШКИТЕ ФИЛМОВИ. ЕАZ/ЕАЗ 2016, 116-130.