(1)
Петреска, В. МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖУВАЊА ПРИ СМРТТА. ЕАZ/ЕАЗ 2016, 158-194.