(1)
Милановска, Б. СТАНБЕНАТА ПОЛИТИКА И ДОМУВАЊЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА. ЕАZ/ЕАЗ 2020, 20, 242-268.